Spring navigation over

Fjernvarme er det mest stabile og bæredygtige alternativ

Forsyningssikkerheden er i top, når det kommer til fjernvarme, som ofte er den billigste opvarmningsløsning i en husstand.

Desuden er løsningen næsten usynlig og støjfri.

Fjernvarme produceres ved hjælp af flere forskellige energikilder, blandt andet halm og flis, og derfor reduceres afhængigheden af sparsomme og miljøskadelige ressourcer som olie, kul og gas, hvis priser også kan variere meget. 

Et fjernvarmeanlæg har ovenikøbet meget længere levetid end andre varmekilder, og det hverken støjer eller lugter. 

I 2022 var 92,2 procent af vores forbrug af flis dokumenteret bæredygtigt, hvilket medfører en markant CO2-besparelse i forhold til olie og kul. 

Den typiske årsag til, at man ikke altid kan nå 100 procent bæredygtighed, er ofte flis fra nye eller små leverandører, som kan have svært ved at håndtere de dokumentationsprocesser, der skal til for at bevise, at flisen lever op til alle aftalens krav. Derudover kan biomassen stamme fra stormfald eller lignende. 

Bornholms Energi & Forsyning har de sidste fem år produceret varme og strøm på kraftvarmeværket i Rønne primært ved at fyre med flis og affald. 

I Nexø, Klemensker og Østermarie fyrer vi med halm. I Aakirkeby supplerer vi halmen med gyllepower fra biogasanlægget, og i Hasle fyrer vi med flis. 

Biomasse er en grøn trædesten på vej mod fremtidens forsyning, og vi arbejder med en forventning om, at flis og halm med tiden vil blive afløst af nye teknologier. 

I 2016 smed vi kul og olie på porten som primær energikilde og fik reduceret det bornholmske CO2-udslip betragteligt. Hvor afbrænding af olie og kul medfører en permanent udledning af CO2, giver bæredygtig biomasse en markant og varig CO2-besparelse, hvis man sikrer sig, at biomassen har en positiv klimaeffekt. 

  • I 2016 var udledningen fra kraftvarmeværket havnen på 46.000 tons CO2.  

 

  • I 2020 var udledningen fra kraftvarmeværket havnen på 4.955 tons CO2. 

 

  • I 2022 udgjorde sol, vind, biogas, halm og flis 96,2 procent af vores energiproduktion.  
    Tallet vil svinge fra år til år, afhængig af i hvilket omfang Energinet beder os om at bruge vores dieselgeneratorer til at afbalancere strømudfald andre steder i Norden. 

Fjernvarmen er et fælles varmesystem, og forbrugerne deler udgifter til vedligehold, udvikling og drift. De kollektive værker kan desuden udnytte energien mere effektivt, jo flere forbrugere der er. 

Fjernvarmebrugere betaler kun den reelle pris for den varme, de bruger, udover de faste afgifter, da forsyningsselskaber ifølge Varmeforsyningsloven ikke må generere et overskud på fjernvarmen. Økonomien skal blot balancere. 

Når varmen produceres ved hjælp af flere forskellige energikilder som f.eks. halm, flis og affald, er det også nemmere at holde priserne lave, idet det prioriteres at indkøbe det billigste brændsel på ethvert givent tidspunkt. 

Så vidt det er muligt, handler Bornholms Energi & Forsyning lokalt. Brændsel købes primært hos lokale landmænd og skovejere, og dermed bliver pengene på Bornholm. Det giver også arbejde til lokale vognmænd, skovarbejdere mv. 

60 procent af det samlede forbrug af biomasse i 2022 blev produceret lokalt. 

Der er klare fordele for samfundsøkonomien, privatøkonomien og miljøet (større andel af vedvarende CO2-neutral energi), samtidig med at kommunens energistrategi bringes nærmere målet.  

Og nej, du behøver ikke være bange for, at produktionen af flis til vores strøm og varmeproduktion lægger de bornholmske skove øde. Den flis, vi bruger, er et restprodukt fra almindelig skovdrift: grene, toppe, uønsket krat og småtræer langs markerne, træer med råd, skæve træer med videre. 

 

Den måde, vi udnytter, skovens ressourcer på, er bæredygtig. Bornholms Energi & Forsyning er med til at sikre, 

  • at de træer, der bliver fældet, bliver erstattet af nye træer,
  • at skovmassen i bornholmske skove vokser,
  • registreringen af fortidsminder ikke påvirkes af øget aktivitet i skovene,
  • øge registreringen af særlig værdifuld skov på Bornholm.

Sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Bornholms Museum, Skovdyrkerne, Statsskovene og entreprenører på Bornholm har vi dannet Biomasse forum Bornholm. Her udvikler vi løsninger og sætter initiativer i gang, så den biomasse, vi bruger, produceres og fældes så ansvarligt som muligt. 

Det kan være svært at finde et fjernvarmeanlæg, der passer til dit hus, hvilket kan resultere i, at fjernvarmen ikke bliver udnyttet effektivt. 

Det kan Bornholms Energi & Forsyning heldigvis hjælpe dig med at løse. 

Bestil et servicetjek af dit eksisterende fjernvarmeanlæg eller ring til os og bliv vejledt til den bedste løsning til dit hjem.