Spring navigation over

Forstå din elregning

Din elregning består af flere elementer: En pris for strømmen, udgifter til netselskab og Energinet, afgifter og moms til staten, samt abonnementer. Vi forklarer det tydeligt herunder...

 

Din elregning består af flere elementer:

  • Selve prisen på elektricitet (Bornholms Energi & Forsyning)
  • Abonnement (Bornholms Energi & Forsyning)

 

  • Nettarif (TREFOR El-net Øst)
  • Abonnement nettarif (TREFOR El-net Øst.

 

  • Energiafgifter (Staten)
  • Systemtarif (Energinet)
  • Balancetarif (Energinet)
  • Abonnnement Energinet (ny)

 

  • Moms (Staten)

 

I 2016 vedtog regeringen, at elhandels-selskaber som Bornholms Energi & Forsyning fremover skulle samle opkrævningerne, så du som kunde kunne nøjes med én regning. 

 

 

Her ser du et eksempel på en elregning. Nedenfor beskriver vi hver del af regningen linje for linje.

Din regning linje for linje

 

 

Nettarif C time

Nettariffen opkræver Bornholms Energi & Forsyning på vegne af TREFOR El-net Øst som er netselskab på Bornholm. Hvis du bor i det øvrige Danmark så opkræver vi de satser som dit lokale netselskab har fastlagt, der hvor du bor.
Nettariffen er populært sagt din betaling for din brug af kabler, ledninger og transformatorstationer som transporterer strømmen til dig. Nettariffen betaler også for vedligehold og udbygning af el-infrastrukturen.

Søkablet til Sverige ejes og vedligeholdes derimod af den statslige organisation Energinet.

Nettarifferne er dynamiske. Der er forskellige takster. Takster er årstidsbestemte – dyrere om vinteren end om sommeren. Din udgift til nettarifferne er også afhængig af, hvad tid på døgnet du bruger strømmen. Netselskabet deler sine kunder op i A, B og C-kunder.  C-kunder er almindelige husstande. A og B kunder er erhvervskunder med større forbrug: offentlige eller private virksomheder.

 

Læs mere om de aktuelle nettariffer på TREFOR El-net Østs hjemmside. 

 

 

 

Abonnement / Bornholms Energi

Abonnementet til Bornholms Energi & Forsynings datterselskab, Bornholms Energi, udgør 300,00 kr. årligt, hvis du har kvartalsafregning – eller 348,00 kr. om året, hvis du har månedsafregning.

 

 

 

Markeds-el det frie valg (SPOT)

Denne kunde har valgt vores produkt Det Frie Valg. Vi køber strømmen på den nordiske elbørs (Nordpool) og fungerer som en form for børsmægler, der handler på dine vegne. Priserne er afhængige af udbud og efterspørgsel på børsen. Dit forbrug afregnes time for time.

 

Der kunne også have stået Markeds-el det enkle valg i stedet for. Med produktet Det Enkle Valg sætter vi prisen fast for tre måneder ad gangen. Den rene elpris er den samme døgnet rundt.

 

 

 

Fast tillæg spot

Med Det Frie Valg handler vi i princippet på børsen på dine vegne. ’Fast tillæg spot’ er vores gebyr, der dækker vores administration i den forbindelse.  

 

 

 

 

Transmissions nettarif
Denne tarif dækker omkostningerne til at drifte og vedligeholde Energinets transmissionsnet på tværs af Danmark og forbindelserne til udlandet.

 

 

 

Systemtarif 
Systemtariffen betales også til Energinet og er ens for hele landet. Denne tarif dækker omkostningerne til forsyningssikkerheden. Altså omkostninger til, at Energinet kan betale el-producenter for at stå klar til med kort varsel enten at producere mere eller helt at stoppe med at producere, så der er balance i elforsyningen.

 

 


Balancetariffen udgør de omkostninger, der er forbundet med Energinets indkøb af reserver. Reserverne skal stå klar til at kunne producere el, når der er vindstille i Danmark, og vi ikke kan importere nok el via vores udlandsforbindelser til at dække efterspørgslen.

 

 

Elafgift

Elafgiften er en afgift som alle i Danmark betaler for hver kilowatt-time (kWh), de bruger i deres hjem. Elafgiften er en statslig afgift, som er sat i verden for at begrænse vores forbrug. De fleste virksomheder kan få fradrag for elafgiften. Hvis man har elektricitet som primær opvarmningsform kan man også få en reduceret sats på elafgiften på den del af forbruget, der går til opvarmning af helårs- og fritidshuse.

 

 

 

Net abo C forbrug time

Bag dette lidt kryptiske navn gemmer der sig endnu et abonnement. Denne gang til netselskabet TREFOR El-net Øst. Abonnement udgør 767,50 kr. årligt for C-kunder. På TREFOR El-net Østs hjemmeside kan du se de forskellige abonnementer. Typisk går netselskabets abonnement til drift og vedligehold af elmåleren og deraf følgende omkostninger. Hvis du bor i det øvrige Danmark så opkræver vi de satser, som dit lokale netselskab har fastlagt, der hvor du bor.

 

 

 

Opkrævet aconto for perioden 01.10.2022 – 31.12.2022

Bornholms Energi & Forsyning har ovenstående periode skønnet kundens forbrug til at udgøre 2.999,93 kr. for perioden. Forbruget var kun 1.770,12 kr.

Kunden har med andre ord forudbetalt 1.229,81 kr. for meget.

Beløbet overføres og reducerer således acontobetalingen for den næste periode. (01.01-31.03).

 

 

 

Aconto for perioden 10.01.2023-31.03.2023

Bornholms Energi & Forsyning har beregnet, at aconto-opkrævningen skal justeres – fra 2.999,93 til 1.735,75 kr., da kunden har reduceret sit forbrug ganske meget.

 

 

 

 

I alt at betale

Bornholms Energi & Forsyning udregner næste acontobetaling sådan her:

 

Skønnet forbrug   1.735,75 kr.
Opkrævet for meget i aconto   1.229,81 kr.
At betale       505,94 kr.

                                 

              

                                            

Hvis du har reduceret elafgift

 

  

Elafgift

Når du er på ’reduceret elafgift’, gælder det den del af dit årligt forbrug, der ligger over 4.000 kWh.

De 4.000 kWh spredes ud over året med 1.000 kWh pr. faktura, hvis du er på kvartalsopkrævning.  Det betyder, at du på linjen ’Elafgift’ betaler du fuld elafgift af 1.000 kWh.

 

 

 

Reduceret elafgift

Beregningen af den reducerede elafgift kommer i to tempi. Beregningen er egentlig simpel.  Hvor mange kWh har du brugt i opkrævningsperioden – minus de 1.000 kWh – gange den reducerede elafgift. Vores afregningssystem laver denne beregning på sin helt egen måde. Først udregner den reduceret elafgift for hele dit forbrug. Det er det, der sker på fakturalinjen ’reduceret elafgift.’

 

 

 

 

 

 

Negativt reduceret elafgift

Dernæst fratrækker systemet 1.000 kWh med reduceret elafgift, så du til sidst betaler reduceret elafgift for 1.328 kWh. (2.328 – 1.000 kWh). På eksemplet er elafgiften ganske lav, da regeringen reduceret den på grund af de høje energipriser.