Spring navigation over

Adfærdskodeks for leverandører

Vi er ejet af Bornholms Regionskommune og dermed af alle bornholmere. Vi vil være noget for bornholmerne, og det forpligter. Det er en forpligtelse vi tager alvorligt og har derfor høje krav og forventninger til os selv og til dig som leverandør.

Bygning eller tårn til varmtvandslager.

Bornholms Energi & Forsyning A/S er bornholmernes forsyningsselskab.

 

Vi har en oprigtig interesse i verden omkring os – og derfor også i vores aftryk på selvsamme omverden. Vi er bevidste om, at omverdenen i højere og højere grad forventer, at vi som virksomhed – og som en af de store virksomheder på Bornholm – forholder os til vores omverden og samfundsansvar.

 

Helt grundlæggende er der tale om det, vi kalder god opførsel, og vi vil gå forrest, som det gode eksempel. Vi ønsker ikke at udelukke nogen med denne adfærdskodeks, men vi vil opfordre vores leverandører til at gå i dialog med os, hvis der er punkter, der i dag ikke efterleves fuld ud eller er tvivl om. Vi arbejder sammen med mange forskellige leverandører: store som små. Kravene til leverandører vil tage hensyn til opgavens og leverandørens størrelse.

 

Generelle krav. Alle leverandører skal som minimum overholde gældende lovgivning inden for relevante områder. Endvidere forventer vi, at alle vores leverandører har kendskab til og efterlever retningslinjerne i denne adfærdskodeks.

 

 

Claus M. Andersen

Administrerende direktør

Bornholms Energi & Forsyning

11.03.2022

 

 

 

1. Medarbejdere

Vi forventer, at vores leverandører fokuserer på egne medarbejderes trivsel og sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø med ordentlige ansættelsesvilkår.

 

Arbejdsforhold

Vi forventer, at vores leverandører som minimum har ordentlige arbejds- og ansættelsesforhold for egne medarbejdere og overholder gældende lovgivning og overenskomster på området.

 

➢ Vi forventer, at arbejdsforhold, arbejdstider, hvileperioder samt ferie og løn er i overensstemmelse med gældende national eller lokal lovgivning samt relevante branchestandarder og overenskomster, og at de muliggør en anstændig levestandard i henhold til lokale forhold.

 

➢ Vi forventer, at løn ikke bliver tilbageholdt, og at eventuelle løntræk tydeligt og forståeligt fremgår for medarbejderen. Tilbageholdelse af løn må ikke bruges som disciplinær sanktion eller afstraffelse.

 

➢ Vi forventer, at vores leverandører deler vores forpligtigelse til at modarbejde social dumping, og sikrer sig at eventuelle underleverandører efterlever de danske arbejdsmarkedsregler og kollektive overenskomster. Det gælder bl.a. i relation til løn, arbejdsvilkår og arbejdstider, forsamlingsfrihed og ret til kollektive forhandlinger, ansættelse af lærlinge og praktikanter, oplysning om medarbejderes rettigheder, og krav til at eventuel indkvartering foregår under forsvarlige og anstændige forhold.

 

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Vi forventer at vores leverandører sørger for et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Som minimum skal gældende lovgivning og bestemmelser for inden for sikkerhed på arbejdspladsen til enhver tid overholdes.

 

➢ Vi forventer, at vores leverandører arbejder systematisk med at beskytte medarbejdere mod arbejdsulykker mindske arbejdsrelaterede risici for bl.a. arbejdsulykker og -skader. Vi opfordrer vores leverandører til at implementere systematiske arbejdsmiljøledelsessystemer, hvor dette er relevant og proportionelt for leverandørens branche og størrelse.

 

➢ Vi forventer, at vores leverandører har de nødvendige processer og procedurer på plads for at træne og uddanne medarbejdere i arbejdssikkerhed, og at nødvendigt sikkerhedsudstyr bliver stillet til rådighed for medarbejdere.

 

 

2. Menneskerettigheder

Vi forventer, at alle vore leverandører respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder som defineret i FN’s menneskerettighedserklæring og den internationale arbejdsorganisation (ILO)’s konventioner for arbejdstagerrettigheder.

 

Børnearbejde og tvangsarbejde

Vi modarbejder alle former for børnearbejde, tvangsarbejde, menneskehandel og moderne slaveri. Vi forventer, at vores leverandører har de nødvendige politikker og processer på plads for at sikre, at der ikke er børnearbejde eller tvangsarbejde blandt egne medarbejdere og leverandører.

 

▪ Vi forventer, at vores leverandører overholder gældende lovgivning, internationale retningslinjer og standarder, samt relevante overenskomster vedrørende medarbejderes alder, og det arbejde der må udføres. Såfremt der ikke er indgået overenskomster, skal regler, vedrørende medarbejderes alder, og det arbejde som må udføres, være i overensstemmelse med de for branchen mest repræsentative overenskomster. 

 

▪ Vi forventer at vores leverandører har systematiske processer og procedurer på plads til at sikre, at der ikke er børnearbejde og tvangsarbejde hos underleverandører.

 

Diskrimination

Vi forventer, at leverandører modarbejder alle former for diskrimination på baggrund af køn, etnicitet, handicap, religion, seksuel orientering og politiske holdninger.

 

Personfølsomme oplysninger

Vi forventer, at vores leverandører behandler personfølsomme oplysninger med omhu og lever op til gældende regler og lovgivning om databeskyttelse.

 

➢ Leverandører skal respektere medarbejdernes ret til privatliv ved indsamling og opbevaring af personlige oplysninger.

 

➢ Vi forventer, at vores leverandører har de nødvendige politikker og processer på plads til at efterleve gældende lovgivning om databeskyttelse.

 

Foreningsfrihed og kollektive forhandlinger

Leverandører skal respektere medarbejdernes ret til at organisere sig og forhandle fælles overenskomster.

 

➢ Vi forventer, at vores leverandører sikrer sig, at alle medarbejdere har ret til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger i overensstemmelse med gældende love og internationale standarder på området.

 

 

3. Miljø og klima

Vi forventer, at alle vore leverandører overholder gældende lovgivning inden for miljø og klimaområdet. Endvidere forventer vi, at vores leverandører aktivt arbejder for at reducere miljø- og klimaaftryk fra egne aktiviteter.

 

➢ Vi forventer, at vores leverandører arbejder systematisk med at optimere relevante processer og derved reducere påvirkning på miljø og klima. Vi opfordrer vores leverandører til at implementere systematiske miljøledelsessystemer, hvor dette er relevant og proportionelt for leverandørens branche og størrelse.

 

➢ Vi forventer, at vores leverandører arbejder systematisk med at optimere ressourceforbruget, herunder minimere forbruget af råmaterialer, energi og vand samt at sikre ansvarlig håndtering af affald og genbrugsmaterialer.

 

 

4. Anti-korruption og forretningsetik

I Bornholms Energi & Forsyning modarbejder vi korruption og bestikkelse i alle former. Vi overholder altid gældende love og regler på området, og vi hverken tilbyder eller accepterer bestikkelse, gaver eller underholdning, som har en risiko for at påvirke os eller vores forretningspartnere. Vi forventer, at vores leverandører deler vores opfattelse af forretningsetik og ansvarlig virksomhedsledelse.

 

➢ Vi forventer, at vores leverandører ikke engagerer sig i nogen former for korrupte handlinger, herunder bestikkelse, afpresning eller hvidvaskning af penge. Det omfatter korrupte handlinger enten direkte eller gennem tredjeparts aktører.

 

➢ Vi forventer, at vores leverandører opretholder passende procedurer for at forhindre medarbejdere, leverandører og forretningspartnere i ulovlig adfærd i relation til korruption, bestikkelse og smøremiddel.

 

➢ Vi forventer, at vores leverandører opretholder en høj grad af forretningsetik, og at forretningsmæssige beslutninger bliver taget på neutrale og saglige grundlag og ikke bliver påvirket af individuelle hensyn og interesser. 

 

 

5. Overholdelse

Vi forbeholder os retten til at efterspørge/indhente yderligere information om leverandørers og forretningspartneres efterlevelse af denne adfærdskodeks. Ydermere forbeholder vi os retten til at udføre kontrolbesøg hos leverandører og underleverandører for at sikre overholdelse af vores adfærdskodeks. I den forbindelse skal leverandører og eventuelle underleverandører være forberedte på at give adgang til relevant information og dokumentation ved udførelse af eventuelle kontrolbesøg.

 

Såfremt vores adfærdskodeks for leverandører ikke overholdes, og leverandøren og/eller underleverandøren ikke implementerer de nødvendige korrigerede handlinger inden for aftalt tidsrum, forbeholder vi os retten til at opsige samarbejdet