Spring navigation over

Spildevand på Bornholm bidrager med en lille del af øens samlede kvælstofudledning

Det bornholmske spildevand bidrager kun med en mindre del af den samlede kvælstofudledning på Bornholm. Det er landbruget, der udleder den største mængde, viser tal fra Miljø – og Fødevareministeriet.

Spildevand på Bornholm bidrager med en lille del af øens samlede kvælstofudledning. Arkivbillede fra Rønne Rensningsanlæg. Spildevandet iltes.

Det bornholmske spildevand står for en forholdsvis lille del af den samlede mængde kvælstofudledning på Bornholm.  Det fremgår af tal fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

For i et svar fra ministeriet til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg kan man læse, at der hvert år udledes 900 tons kvælstof i Vandområdedistrikt Bornholm, og at kun 6% af kvælstofudledningen kommer fra såkaldte punktkilder, hvilket blandt andet gælder spildevandsudledninger fra renseanlæg.

 

Den største kvælstofudledning på Bornholm kommer fra landbruget

Til sammenligning står landbruget på Bornholm for den største del af kvælstofudledningen med et bidrag på 68%.

 

Der udledes dog også kvælstof fra et naturligt baggrundsbidrag, hvilket vil sige, ”det bidrag med kvælstof, der naturligt vil forekomme, hvis der ikke var væsentlig menneskelig aktivitet i områderne”, som ministeriet beskriver det i sit svar. Det bidrag svarer til 26%.

 

Tallene omkring kvælstofudledningen er baseret på data fra 2010-2014, men Miljøstyrelsen vurderer, ifølge brevet fra ministeriet, at mængden ikke har ændret sig væsentligt siden opgørelsen blev foretaget i Vandområdeplanen 2015-2021.

 

Jylland-Fyn står for den største udledning

Der findes tre vandområde-distrikter i Danmark udover Bornholm: Jylland-Fyn, Sjælland og Internationalt, hvor sidstnævnte strækker sig over den dansk-tyske landegrænse.

 

Jylland-Fyn står for det største areal og den største udledning med 44.700 tons kvælstof om året. På Sjælland udledes der 10.100 tons om året og i det internationale område udledes 1.200 tons om året.

 

 

LINKS

Læs hele svaret fra Miljø- og Fødevareministeriet her:

https://www.ft.dk/samling/20201/spoergsmaal/s40/svar/1700082/2261690/index.htm

 

Læs Vandområdeplanen 2015-2021 for vandområdedistrikt Bornholm her:

https://mst.dk/media/0yshjwm5/vandomraadeplan-bornholm.pdf