Spring navigation over

Har du styr på dit regnvand?

Da man i tidernes morgen begyndte etableringen af kloaksystemet på Bornholm tænkte man: smart, vi opsamler regnvandet og sender det samme vej. Men med stigende nedbørsmængder kommer der pres på kloakkerne. Vi har et voksende behov for aflaste renseanlæggene. Vi skal have skilt regnvand fra spildevand,  så vi kan bevare kontrollen over spildevandet. 

Illustration. Røngtenkig til kloaksystemet ned igennem en vej.

 

Det er ikke uden omkostninger og bøvl at skille regnvand fra spildevandet. Begreber som separat-, fælles og spildevandskloakering bliver næppe omdrejningspunktet til familiemiddagene - men det er svært at se sig ud af og der er ingen quick-fixes, så måske banker det på din dør en dag.

 

 

Separatkloakering

I områder, hvor der er separatkloakeret, løber regnvand og spildevand (vand fra køkken, bad og toilet) i hver sin ledning. Regnvandet ledes direkte til vandløb, søer eller havet. Spildevandet ledes til et renseanlæg.

 

 

Fælleskloakering

I områder, hvor der er fælleskloakeret, løber og regnvand og spildevand i den samme ledning. Vandet ledes til et renseanlæg.

 

 

Spildevandskloakering

I områder, hvor der er spildevandskloakeret, er der kun kloakeret for spildevand. Der er ikke kloakeret for regnvand – det skal du håndtere på din egen grund.

Separatkloakering betyder, at regnvand og kloakvand adskilles i to separate ledninger. Tidligere er regn- og kloakvand blevet blandet. Det betyder, at man bruger ressour­cer på at transportere og rense regnvandet, der allerede er rent. Når vi separatkloakerer din ejendom, siver regnvandet ned til grundvandet eller bliver ledt ud i naturen. Det er langt bedre for miljøet.

 

Sådan gør vi

Vi separerer kloakken ude i vejen med to ledninger. Det betyder, at spildevand løber i én separat spildevandsledning og regnvand i én separat regnvandsledning.

 

Vi sætter en brønd cirka en meter inde på din grund, og når alt er klart, får du besked. Når vi er færdige med arbejdet, kan du opdele dit system på din grund. Deref­ter skal du få en autoriseret kloakmester til at forbinde dit kloaksy­stem på din grund med det nye system ude i vejen.

Bornholms Energi & Forsyning ejer den del af kloakstikledningen, der ligger fra skellet til hovedledningen ude i vejen. Derfor er det os, der vedligeholder den del af kloakstikledningen, der ligger udenfor privat grund.

Som grundejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom. Hvis der opstår driftsstop på din private del af kloaksystemet, skal du udbedre problemet for egen regning.

Der er dog en undtagelse. Hvis du ha ren skelbrønd med Bornholms Energi & Forsynings logo indenfor skel på din grund, så har du kun ansvar for kloakstikledningen fra dit hus og frem til skelbrønden. Bornholms Energi & Forsyning håndterer drift og vedligehold fra skel til skelbrønden.

 

Her kommer fire grafikker, der viser hvem, der har ansvar for hvad.

 

 

 

 

 

 

Enkelte grundejere bor i et område, hvor man har fællesprivat spildevandsanlæg. Her driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab kloakken og kloakstikledningen. Grænsen mellem den offentlige og den private del går da ved grundejerforeningens grundgrænse.

 

Tagnedløb på huse, der ligger midt i skellet
Ligger dit hus helt ude i skel og dit tagnedløb ender i en nedløbsbrønd ved fortov eller vej, er nedløbsbrønden dit ansvar, ligesom det er dit ansvar at etablere en nedløbsbrønd med sandfang, hvis Bornholms Energi & Forsyning forlanger det.  

 

Tvivl, spørgsmål...?
Er du i tvivl om, hvor og hvor langt din egen stikledning går, er du velkommen til at kontakte os på 56 900 000.

Du har selv ansvaret for at have tegninger af dit eget kloaksystem. Hvis du ikke har tegninger, kan du kontakte byggesagsarkivet i Bornholms Regionskommune, som måske har tegninger i din byggesag. 

 

Bornholms Byggesagsarkiv

Du må gerne selv vedligeholde tagrender, nedløbsrør m.m., som ligger over jorden.

 

Kloakarbejde under jorden skal du få en autoriseret kloakmester til at udføre. Når arbejdet er færdigt og godkendt, skal den autoriserede kloakmester sende dokumentation på det udførte arbejde til Bornholms Regionskommune. Dokumentationen omfatter en underskrevet færdigmeldingsblanket og en tegning over kloaksystemet på grunden.

 

Erklæringen er kloakmesterens og din dokumentation for, at arbejdet er udført efter forskrifterne. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at kloakmesteren sender erklæring og tegning, og at du får en kopi heraf.

 

Hvis du har en ejendom med fælleskloak, hvor regnvand og spildevand bliver afledt i samme rør, og du planlægger at renovere store dele af dit kloaksystem, anbefaler vi, at du overvejer at få udført eller forberedt separatsystem på grunden. I så fald skal de to systemer kobles sammen inden for skel og tilsluttes i det eksisterende stik.