Spring navigation over

Hjælp til spildevand

På denne side kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om spildevand, tømningsordning, priser og en række gode råd mv. 

Indenfor huset

Der er ikke nogen lovgivning, der direkte siger, hvad du må smide i dit wc. Men for det fælles kloaksystems skyld og den fremtidige vandkvalitet er der meget, som er rigtig uheldigt at skylle ud i toilettet.

 

Kort sagt, bør du kun skylle 3 ting ud i toilettet: afføring, urin og toiletpapir

 

Hår, madolie og vatpinde i wc'et giver problemer

Især hår, madolie og vatpinde giver store problemer, hvis du smider dem i toilettet, og give skader i kloakken.

Hår samler sig til store hårbolde, vatpinde kan blokere spildevandspumperne, mens madolie størkner og laver fedtpropper i kloaksystemet.

 

Hvor skal du smide affaldet hen?

Alt andet end toiletpapir og organisk materiale fra din krop må IKKE komme i toilettet.

Bleer, bind, tamponer, trusseindlæg, kondomer, vatpinde, engangsvaskeklude, hår og cigaretskodder skal i affaldsposen.

 

Put olie og fedt i skraldespanden

Hæld aldrig olie eller fedt i hverken toilet eller køkkenvask. Tør hellere panden af med et stykke køkkenrulle og smid det i affaldsposen.

Du kan også hælde fedtet eller olien i en dunk – fx en overskåret mælkekarton. Lad olien køle af og smid det hele i affaldsposen, hvor det siden bliver brændt sammen med dit øvrige husholdningsaffald og dermed bidrager til at skabe varme og elektricitet.

 

Må du putte medicin og maling i toilettet?

Hæld aldrig maling, terpentin, medicinrester eller andre miljøfarlige stoffer i toilettet eller kloakken. Alle kemikalier skal afleveres på særlige containerpladser/kommunale miljøordninger. Medicinrester skal på apoteket.

 

Affald i toilettet bliver dyrt for forbrugerne

Jo mere skadeligt materiale, du smider i toilettet, jo dyrere bliver det for dig som forbruger, da spildevandsforsyningen skal bruge ekstra ressourcer på at rense spildevand og reparere ødelagte eller tilstoppede anlæg.

Alene en enkelt vatpind kan lave ravage i kloakken for mange tusinde kroner, fordi den kan sætte sig fast i de pumper, der skal føre spildevandet videre til renseanlægget.

Miljøet bliver også belastet, når du smider andet end toiletpapir i toilettet. Pumper og renseriste bliver dårligere, og flere kemikalier ryger videre ud i havet, hvor det skader fisk, planter og badestrande.

Hvis der lugter af kloak inde i huset, kan det skyldes en udtørret eller defekt vandlås. Vi foreslår, at du fylder vand i dine gulvafløb, håndvask, køkkenvask, toilet og andre vandlåse. Hvis der bliver ved med at lugte, kan en af vandlåsene være defekt. I dette tilfælde bør du kontakte en VVS-installatør eller kloakmester.

Det kan muligvis skyldes, at dine vandlåse trænger til at blive renset. Hvis du ikke selv kan rengøre vandlåsene, kan du kontakte en autoriseret VVS-installatør eller kloakmester.

Det kan være et tegn på forstoppelse i kloakledningen. Hvis det sker, så er det en god ide at begynde med at løfte dækslet til skelbrønden. Hvis skelbrønden er fuld af vand, er der stor sandsynlighed for, at kloakledningen er blokeret i kommunens del af stikledningen. I den situation skal du kontakte en slamsuger de vil herefter sende en spulevogn hurtigst muligt for at rense ledningen uden udgift for dig. Slamsugerfirmaet sørger selv for at advisere os om de har besøgt dig.

 

Hvis kloakledningen er stoppet, og skelbrønden er tom, så betyder det at forstoppelsen er opstået på den private del af stikledningen. I den situation skal du kontakte et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester for at udbedre problemet. Vær opmærksom på at du selv skal betale udgifter i dette tilfælde. 

Hvis du har et regnvandsanlæg, der er installeret af et autoriseret vvs- og kloakfirma, kan du godt bruge regnvand til toiletskyl og vaskemaskine. Vær opmærksom på at husets øvrige vandforsyning ikke må blandes sammen med regnvandet. Der skal desuden være installeret en måler, der registrerer den forbrugte mængde regnvand.

Udenfor huset

Opdager du rotter på din grund, har du pligt til at melde det til kommunen. Rotter er skadedyr, der ødelægger kloakkerne og spreder sygdomme. Du kontakter hurtigst muligt Bornholms Regionskommune. Klik her, så kommer du direkte til en anmeldelsesformular - eller ring mandag eller onsdag mellem kl. 7.30-8.30 på 56 92 20 80. 

 

Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at bekæmpe rotterne. Bornholms Energi & Forsyning og kom­munen yder en stor indsats, men vi har også brug for, at du hjælper til. Du kan hjælpe ved at holde øje med spor fra rotter og ved at give kommunen besked så hurtigt som muligt, hvis du får den mindste mistanke om, at der er rotter på din grund. Se især efter tegn på rotter følgende steder:

• Hønsehuse, volièrer, skure og garager: Se efter huller med opskrabet jord, gnavede huller i vægge, ekskrementer, fodspor og halespor i støv og sand.

• Brændestakke: Se efter slidmærker og fordybninger, hvor rotterne løber.

• Kompostbunker: Se efter huller og jordudskrab i bunden af kompostbunken og huller og gange oppe i kompostbunken.

• Jorden over kloaksystemet: Hold øje med huller uden jordopskrab ved kloakrør og brønde.

• Foderbrætter: Hold øje med fuglefoderbrættet, hvor rotterne kan finde på at hente deres føde.

• På loftet: Både mus og mår kan lave kraftig støj på loftet. Hører du høje pibelyde, er det formentlig rotter.

• Under gulvet: Hør efter gnavelyde og høje pibelyde.

• Strø eventuelt et tyndt lag mel ud på steder, hvor du har mistanke om, at der er rotter. Så kan du se om der kommer fodspor eller halespor i melet.

 

Læs mere om rottebekæmpelse her

Du må gerne selv vedligeholde tagrender, nedløbsrør m.m., som ligger over jorden.

 

Kloakarbejde under jorden skal du få en autoriseret kloakmester til at udføre. Når arbejdet er færdigt og godkendt, skal den autoriserede kloakmester sende dokumentation på det udførte arbejde til Bornholms Regionskommune. Dokumentationen omfatter en underskrevet færdigmeldingsblanket og en tegning over kloaksystemet på grunden.

 

Erklæringen er kloakmesterens og din dokumentation for, at arbejdet er udført efter forskrifterne. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at kloakmesteren sender erklæring og tegning, og at du får en kopi heraf.

 

Hvis du har en ejendom med fælleskloak, hvor regnvand og spildevand bliver afledt i samme rør, og du planlægger at renovere store dele af dit kloaksystem, anbefaler vi, at du overvejer at få udført eller forberedt separatsystem på grunden. I så fald skal de to systemer kobles sammen inden for skel og tilsluttes i det eksisterende stik.

Hvis du opdager et hul i vejen, kan du give et praj til Bornholms Regionskommune.

Giv et praj

Tag gerne et billede og send og en mail på kundeservice@beof.dk. Alternativt kan du kontakt os på tel. 56 900 000.

En stoppet vejafvandingsrist (rendestensbrønd) kan være skyld i, at overfladevand ikke kan løbe væk. Det er sandsynligvis tilfældet, hvis der er blankt vand over vejafvandingsristen eller på vejen.

Det er ejeren af vejen, der har ansvaret, hvis der er problemer med vejristen (vejbrønden), eller der er vand på vejen. Vejejeren er typisk kommunen – kontakt derfor Bornholms Regionskommune, hvis du oplever problemer.

Priser & tilslutning

Der foretages løbende udbygning af kloaknettet for at få flest mulige husstande og erhvervsdrivende koblet på renseanlæggene - og ønsker du at blive tilsluttet det offentlige kloaksystem, så er du altid velkommen til at kontakte os. Som grundejer har du pligt til at tilslutte ejendommens spildevand og regnvand til kloaknettet, så snart der er mulighed for det.

Hvis du afleder dit spildevand til din egen spildevandstank, kan du få besked om, at du skal tilkobles det fælles kloaksystem. Flere kommuner har nemlig lavet en spildevandsplan, som bestemmer, at flere ejendomme skal tilsluttes den offentlige kloak – altså spildevandskloakeres. Formålet med at spildevandskloakere er at sikre, at grundvand, vandløb, søer og fjorde er så rene som muligt.

 

Sådan gør vi

 1. Der bliver etableret et spildevandskloaksystem ude i vejen, som bliver ført frem til grunden, så ejendommen kan blive sluttet til. Det betyder, at spildevand fra bl.a. toilet, bad, vask og gulvafløb skal tilsluttes kloakken og ikke længere ejendommens egen tank.
 2. Der sættes en skelbrønd cirka en meter inde på grunden, og når alt er klart, får du besked.
 3. Til slut skal en autoriseret kloakmester forbinde kloaksystemet med det nye system.

 

Hvis du har spørgsmål om, hvornår og hvordan din ejendom skal tilsluttes, så ring til vores Kundeservice på 56 900 000.

Hvis du ønsker at etablere en faskine eller på anden vis vil håndtere regnvandet på din egen matrikel, og du i den forbindelse ønsker at søge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, skal du kontakte os.

 

En forudsætning for tilbagebetaling er, at du har fået en nedsivningstilladelse eller en tilladelse til anden bortskaffelse af regnvandet fra din kommune.

 

Det er også en forudsætning for tilbagebetaling, at kommunen har givet tilladelse til delvis udtræden af forsyningsselskabet. Kontakt derfor Bornholms Regionskommune, og hør om mulighederne.

Regninger & betaling

En ejendoms registrerede ejer hæfter for forbrugsafgifter vedrørende vand og spildevand. Bornholms Energi & Forsyning opkræver derfor disse forbrugsafgifter hos ejendommens ejer.

 

Bornholms Energi & Forsyning indgår ikke aftaler om opkrævning af forbrugsafgifter vedrørende vand og spildevand direkte hos lejer.

 

Hvis du vælger at leje din ejendom ud skal du derfor være opmærksom på, at du selv skal sørge for at opkræve forbrugsafgifterne på vand og spildevand – fx a conto via huslejen.

Du betaler en vandafledningsafgift efter mængden af vand, der passerer din vandmåler. Hvis du har haft brud på en vandinstallation, kan du søge om refusion. Vær dog opmærksom på, at der er en række regler, der skal være opfyldt for at kunne få refusion for vandspildet.

 

Læs mere om muligheder for refusion her

Værd at vide

Bornholms Energi & Forsyning ejer den del af kloakstikledningen, der ligger fra skellet til hovedledningen ude i vejen. Derfor skal vi vedligeholde den del af kloakstikledningen, der ligger udenfor privat grund.

 

Som grundejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom. Det gælder også for vedligeholdelse af kloakstikledningen fra dit hus og ud til skellet og for rensebrønden. Hvis der opstår driftsstop på din private del af kloaksystemet, skal du udbedre problemet for egen regning.

 

Har du en brønd der står højst to meter fra skellet (en såkaldt skelbrønd), er det dog ved denne brønd ansvaret skifter. Så er kloakstikledningen fra dit hus og frem til og med skelbrønden dit ansvar, mens vi har ansvaret fra brønden og ud i hovedkloakledningen.

 

Enkelte grundejere bor i et område, hvor kloakken og kloakstikledningen udenfor grænsen af grunden er et såkaldt fællesprivat spildevandsanlæg. Her driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab kloakken og kloakstikledningen. Grænsen mellem den offentlige og den private del går da ved grundejerforeningens grundgrænse.

 

Ligger dit hus helt ude i skel og dit tagnedløb ender i en nedløbsbrønd i ved fortov eller vej, er nedløbsbrønden dit ansvar, ligesom det er dit ansvar at etablere en nedløbsbrønd med sandfang, hvis Forsyningen forlanger det.  

 

Er du i tvivl om, hvor og hvor langt din egen stikledning går, er du velkommen til at kontakte os på 56 900 000.

Du har selv ansvaret for at have tegninger af dit eget kloaksystem. Hvis du ikke har tegninger, kan du kontakte byggesagsarkivet i Bornholms Regionskommune, som måske har tegninger i din byggesag. 

 

Bornholms Byggesagsarkiv

Separatkloakering

I områder, hvor der er separatkloakeret, løber regnvand og spildevand (vand fra køkken, bad og toilet) i hver sin ledning. Regnvandet ledes direkte til vandløb, søer eller havet. Spildevandet ledes til et renseanlæg.

 

Fælleskloakering

I områder, hvor der er fælleskloakeret, løber og regnvand og spildevand i den samme ledning. Vandet ledes til et renseanlæg.

 

Spildevandskloakering

I områder, hvor der er spildevandskloakeret, er der kun kloakeret for spildevand. Der er ikke kloakeret for regnvand – det skal du håndtere på din egen grund.

Separatkloakering betyder, at regnvand og kloakvand adskilles i to separate ledninger. Tidligere er regn- og kloakvand blevet blandet. Det betyder, at man bruger ressour­cer på at transportere og rense regnvandet, der allerede er rent. Når vi separatkloakerer din ejendom, siver regnvandet ned til grundvandet eller bliver ledt ud i naturen. Det er langt bedre for miljøet.

 

Sådan gør vi

Vi separerer kloakken ude i vejen med to ledninger. Det betyder, at spildevand løber i én separat spildevandsledning og regnvand i én separat regnvandsledning.

 

Vi sætter en brønd cirka en meter inde på din grund, og når alt er klart, får du besked. Når vi er færdige med arbejdet, kan du opdele dit system på din grund. Deref­ter skal du få en autoriseret kloakmester til at forbinde dit kloaksy­stem på din grund med det nye system ude i vejen.

Gode råd

Som husejer kan du selv gøre noget for at vedligeholde din kloak og hindre lugtgener, fugtskader og tilstopning både indendørs og udendørs.

 

Indendørs

 • Rens regelmæssigt dine gulvafløb, vandlåse og nedløbsbrønde.
 • Få en autoriseret kloakmester til at installere et højvandslukke ved afløbet i kælderen for at forhindre oversvømmelser.
 • Hæld vand i dine afløb, hvis der lugter af kloak i huset, da lugten kan skyldes en udtørret vandlås.
 • Undgå at hælde fedt i køkkenvasken. Når det størkner, kan det give tilstopninger. Det er en god idé at hælde kogende vand i vasken en gang i mellem for at skylle afløbet igennem.
 • Hæld aldrig rester af medicin, olie, opløsningsmidler og andet miljøfarligt affald i kloakken.
 • Skyl ikke bleer, hygiejnebind, vatpinde osv. ud i toilettet. Kom det i stedet i din affaldsbeholder.

 

Udendørs

 • Undgå at feje grus, blade og andet ned i regnvandsbrønden.
 • Undlade at dække dæksler til med jord, asfalt eller fliser.
 • Undgå at plante træer med kraftigt rodnet på eller ved afløbsledningerne. Rødderne søger efter vand, og de kan ødelægge rørene eller give tilstopning.
 • Kontrollér at dæksler sidder forsvarligt. 
 • Rens gerne dine tagrenderne hvert efterår, så du undgår, at nedløbsrørene tilstoppes.
 • Rens dine sandfang for blade, sand og småsten mm., så disse ting ikke skylles videre ud og stopper ledningerne

 

Når Bornholms Energi & Forsyning i samarbejde med et privat spulefirma foretager spuling af kloakker på Bornholm, kan der opstå et tryk i kloakledningerne. Hvis du har en rensebrønd ved din ejendom, kan du begrænse trykket ved at løfte dækslet.

 

 • Du kan udgå lugtgener og vand på gulvet ved at dække alle gulvafløb og toiletter til, så vandet ikke bliver presset op fra dine vandlåse på grund af trykket.
 • Afdæk toilet og gulvafløb med f.eks. en gulvklud eller et håndklæde. Luk låget på toilettet. Anbring en tung genstand ovenpå både toiletlåget og gulvafløb.
 • Hvis du alligevel oplever lugtgener efterfølgende, så fyld vand i alle gulvafløb, åbn for alle vandhaner i et par minutter og træk ud i toilettet.
 • Vær opmærksom på at du vil modtage besked, hvis der spules kloakker i dit område.

Når det regner kraftigt, bliver kloaksystemet overbelastet, og vandet stiger op over rørene. Hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, er du særlig udsat for at få kloakvand i kælderen. Vand i kælderen kan også skyldes, at kloaksystemet under dit hus er stoppet til.

 

Har du ofte oversvømmelse i din kælder, kan du få en autoriseret kloakmester til at gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om, hvordan problemerne kan løses. Det er også ham, der skal udføre arbejdet.

 

Kælderoversvømmelser kan normalt forhindres ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.

Før det regner
- Tøm eller rens husets tagrender.
- Oprens eller tøm sandfangene i forlængelse af nedløbsrørene.
- Fjern blade og grenaffald fra grøfter og vandløb, så vandets frie løb kan sikres.
- Opstil regnvandstønder på nedløbsrørene- så har du vand til blomsterne og mindsker belastningen på kloaknettet i regnvejr.
- Overvej om dit hus er udsat- ligger det lavt, eller er der evt. en historie på stedet. Find ud af, hvilke trusler dit hus særlig er udsat for og tag dine forholdsregler. Det kunne være en højvandsspærre på gulvafløbet i kælderen var en god ide, eller at have sandsække klar, hvis store mængder overfladevand før er trængt ind i huset. Spørg evt. en kloakmester om, hvordan din ejendom kan sikres.

 

Hvis der er varslet kraftigt regnvejr
- Fjern blade og grene ved afløbsriste på terrassen, i indkørslen og på vejbrøndene.
- Fej gerne faste belægninger - blade, sand og små sten skylles med vand til kloaknettet, der let kan tilstoppes.
- Tøm alle regnvandstønder inden det regner.

 

Hvis skaden er sket
- En tilstoppet vejrist? Ring til Bornholms Regionskommune.
- Vand i kælderen? Ring til eget forsikringsselskab.

Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive overbelastet, og du risikerer at få vand ind i kælderen.

 

Som husejer har du selv ansvaret for alle installationer på din grund. Det er dit ansvar at lede spildevand fra din kælder, mens Bornholms Energi & Forsyning har ansvaret for at transportere spildevand fra stueplan til renseanlæg. Du skal derfor selv sikre din kælder mod oversvømmelser.

 

Hvis du har fået vand i kælderen, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse dig om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder og få erstatning for de ting, der har taget skade. Forsikringsselskabet kan også fortælle dig, hvad du ellers skal gøre.

 

Forebyg oversvømmelser

Du kan forebygge oversvømmelser i din kælder. Få en autoriseret kloakmester til at gennemgå dit kloaksystem. Han vil kunne vejlede og rådgive dig om den bedste løsning.Bornholms Energi & Forsyning driver, reparerer og vedligeholder den offentlige del af spildevandssystemet. Vi forsøger konstant at tilpasse ledningsnettet til de mængder af spildevand, vi modtager, så du ikke får vand i din kælder på grund af manglende kapacitet i det offentlige ledningsnet.Det er dog i sidste ende et spørgsmål om økonomi. Det er ikke realistisk at tilpasse systemet til meget voldsomme, men også meget sjældne regnskyl. Det er derfor en god idé, at du selv sikrer din kælder mod oversvømmelser.Vand i kælderen kan også skyldes tilstoppede kloakrør, utætte vandrør, utætte kældervægge, utætte kældergulve eller at terrænet skråner ind mod huset. Kontakt en autoriseret kloakmester. Han kan hjælpe dig med at finde årsagen.Hvis vandet i din kælder er klart og rent, kan det være grundvand eller regnvand, der siver ind.

Du skal først afklare, hvor forstoppelsen er opstået. Se derfor først efter om der står vand i din skelbrønd. Skelbrønden er normalt foran dit hus, cirka 1-2 meter inde på din grund. Står der vand i brønden, er forstoppelsen sandsynligvis i de stik, som tilhører Bornholms Energi & Forsyning. I den situation skal du kontakte en slamsuger. De vil herefter sende en spulevogn hurtigst muligt for at rense ledningen uden udgift for dig. Slamsugerfirmaet sørger selv for at advisere os om at de har besøgt dig.

 

Er brønden næsten tør, så prøv at skylle ud i toilettet. Er brønden stadig næsten tør, er forstoppelsen formentlig i din egen del af kloakken, som du selv har ansvar for at vedligeholde. Du kan kontakte et slamsugerfirma, der kan spule dine afløb.

 

Det er en god ide at tjekke, om din nabo har samme problem som dig. Det giver en indikation af, om problemet er i din eller vores del af spildevandssystemet.  

Disclaimer

Der tages forbehold for evt. fejl, ny lovgivning og løbende ændringer i materialerne i spørgsmål og svar-sektionen (FAQ). Det er derfor at anse som en vejledende funktion, der ikke kan udgøre for rådgivning. Vi bestræber os på at ajourføre materialerne, men hvis du er i tvivl, så kontakt os.