Spring navigation over

Det koster dét at få renset spildevandet

Både for vand og spildevand gælder det såkaldte 'hvile-i-sig-selv'-princip. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem vandselskabets udgifter og indtægter. Princippet indebærer, at der er fuld brugerfinansiering. Det er Bornholms Regionskommune, der fastsætter priserne. Priserne afspejler ambitionerne i kommunens spildevandsplan, som vedtages hvert år.

Man tømmer septiktank

 

Priser spildevand 2024

Gældende fra 1.1.2024
Alle priser inklusiv moms.

 

           
  Takster (privat)        
           
           
  Fast afgift pr. spildevandsstik   kr./år 792,50 4
           
  Pris pr. kubikmeter spildevand   kr./m3 43,93 3
           
  Pris pr. kubikmeter slam ved tømning af tank, renseanlæg.    kr./m3 87,86 3
           
           
           
  Tilslutning (privat)        
           
           
  Pr. boligenhed med regnvand   kr./enhed 62.000,00  
  Pr. boligenhed uden regnvand   kr./enhed 37.560,00 1-4
           
           
  Gebyrer        
           
           
  BetalingsService   kr./stk 5,00  
  Gebyr fremsendt regning (papir)   kr./stk 25,00  
  Udskrift af regning   kr./stk 62,50  
  Flytteopgørelse   kr./stk. 81,25  
  Rykkergebyr   kr./stk 100,00  
  Kortvarig betalingsordning   kr./stk 125,00  
  Erstatning af elektronisk måler, ekskl. montering   kr./stk 1.250,00  
           
           
  Tømning af septiktank        
           
           
  Tømning hvert år   kr./år 561,99  
  Tøming hver 2. år   kr./år 281,00  
  Tømning efter forgæves kørsel   kr./stk 380,70  
  Tømning med lille bil på grund af tilkørselsforhold   kr./stk 437,50  
  Ekstra slange >45 meter   kr./stk 325,00  
           
           
           
  Taksterne er fastsat i forhold til prisloft fra Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Hvis du har lyst til/behov for at dykke ned i noterne og beregningsmetoderne, så står de lige her under.  

 

 

2024
Takster, gebyrer og tilslutningspriser

Download pdf

 

 

1. Der betales 60 pct. af tilslutningsbidraget, hvis der ikke tilsluttes regnvand, jf. betalingsvedtægten.

2. Der betales 2 x m3-takst for tømning af slam, tømmetank mv. til renseanlæg jf. betalingsvedtægten.

 

3. Der betales særbidrag for særligt forurenet spildevand, jf. betalingsvedtægten.

 

4. Fast vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag reguleres jf. betalingsvedtægten med det af
Danmarks Statistik udarbejdede nettoprisindeks pr. april det foregående år: Nettoprisindeks april 2023 = 118,7

Udgangspunkt:
Tilslutningsbidrag: 30.000 kr. ekskl. moms, basisindeks april 1998 =71,1.
2023: (30.000*118,7/71,1) = 50.080 kr. ekskl. moms (afrundet til nærmeste 10'er)
Tilslutningsbidrag uden regnvand = 60 % af ordinært tilslutningsbidrag
2023: (50.080*0,6) = 30.048 kr. ekskl. moms
Fast bidrag: 400 kr. ekskl. moms, basisindeks april 2000 = 74,9
2023: (400*118,7/74,9) = 634 kr. ekskl. moms

 

Taksterne er fastsat i forhold til udmeldt prisloft fra Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.
Trappemodel for vandafledningsbidrag, jf. betalingsvedtægten: (for erhverv på markedsmæssige vilkår)
takst 1 = højeste takst: For vandforbrug fra 0 m3 til og med 500 m3
takst 2 = 0,80 * takst 1: For vandforbrug fra 500 m3 til og med 20.000 m3
takst 3 = 0,40 * takst 1: For vandforbrug over 20.000 m3

 

 

 

 

Her kan du downloade hele betalingsvedtægten (pdf)

Download betalingsvedtægt (pdf)

 

 

Betalingsvedtægt
(Revideret 2016)

 

1.0 Vedtægtens område 
2.0 Budget og regnskab 
3.0 Indtægter 
3.1 Tilslutningsbidrag 
3.2 Vandafledningsbidrag
3.3 Særbidrag
3.4 Vejbidrag
3.5 Private spildevandsanlæg 
3.6 Udtræden af spildevandsforsyningsselskabet 
3.7 Genindtræden i spildevandsforsyningsselskabet 10
4.0 Septiktanke, samletanke og lignende
5.0 Fælles bestemmelser
6.0 Målerdata
7.0 Vedtægtens ikrafttræden 

 

FORORD
I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007, med senere ændringer, har Kommunalbestyrelsen godkendt en betalingsvedtægt gældende for ejendomme der er tilsluttet, eller på anden måde tilknyttet, det kommunalt ejede spildevandsforsyningsselskab: Bornholms Energi & Forsyning A/S (tidligere Bornholms Spildevand A/S).

 

 

1.0 VEDTÆGTENS OMRÅDE
Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Bornholms Energi & Forsyning (tidl. Bornholms Spildevand A/S), samt privatejede spildevandsanlæg, der er tilsluttet - eller kontraktligt tilknyttet selskabet.

 

Inden for de kloakerede områder, jævnfør spildevandsplanen, er spildevandsselskabet forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom, eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg.

 

Alle ejere af fast ejendom inden for kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, pligtige at tilslutte sig spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser.

 

 

2.0 BUDGET OG REGNSKAB
Bestyrelsen i Bornholms Energi & Forsyning A/S vedtager hvert år budgettet, og godkender regnskabet, for selskabets udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om forventede udgifter og indtægter.

 


Regnskabet omfatter udgifter til drift, vedligeholdelse og administration af spildevandsanlæggene, herunder privatejede spildevandsanlæg der er
tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet (efter lovens §7a) Bornholms Energi & Forsyning A/S, samt udgifter til udbygning af disse anlæg og indtægter
fra afledere af spildevand.

 


Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse og administration samt til forrentning af optagne lån.

 

Bornholms Energi & Forsyning A/S kan opsamle midler til fremtidige anlægsudgifter vedrørende spildevandsanlæggenes udbygning, i overensstemmelse med den til enhver tid vedtagne investeringsplan.

 

 

3.0 INDTÆGTER
Bornholms Energi & Forsyning A/S’ udgifter dækkes af engangsbidrag i form af tilslutningsbidrag og årlige bidrag i form af vandafledningsbidrag,
særbidrag samt vejbidrag.

 

Bidragenes størrelse fastsættes af bestyrelsen i Bornholms Energi & Forsyning A/S ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår, på grundlag af budgettet.

 

Bidragenes størrelse fremgår af et takstblad.

 

Bidragene skal godkendes af kommunalbestyrelsen én gang årligt, og skal fra 2011 overholde prisloft fastsat af Forsyningssekretariatet.

 

 

3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG
Tilslutningsbidrag betales af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til spildevandsforsyningsselskabet.

 

3.1.1 Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v.
Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når spildevandsselskabet fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse.

 

Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:

 

• Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen.


• Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet spildvandsforsyningsselskabet.

 

• Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

§2, stk. 8.
Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som:

 

• Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes.

 

Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan
opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Bidraget opkræves når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom.

Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. 

 


Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:

 

• Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne
vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal.

 

3.1.2 Bidragets størrelse
Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør 30.000 kr. eksklusive moms for en boligenhed og 30.000 kr. eksklusive moms pr.
påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme.

 

For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal.

 

Bornholms Energi & Forsyning A/S kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere
end de faktisk afholdte udgifter.

 


For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60% af standardtilslutningsbidraget.
Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der opkræves på tilslutningstidspunktet.

 


3.1.3 Forfaldstidspunkt
Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen. For tilsluttede ejendomme, hvor der ikke tidligere er opkrævet tilslutningsbidrag, forfalder tilslutningsbidraget ved udstedelse af byggetilladelse.

 


3.1.4 Pristalsregulering
Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede nettoprisindex pr. april det foregående år. Basisindex pr. april
1998 = 94,7. Reguleringen fremgår endvidere af takstbladet.

 

 

3.2 VANDAFLEDNINGSBIDRAG
Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Bornholms Spildevand A/S’ spildevandsanlæg, herunder privatejede spildevandsanlæg der er tilsluttet eller
kontraktligt tilknyttet (efter lovens § 7a), betaler vandafledningsbidrag.

 

Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug, samt et fast bidrag pr. stikledning til ejendommen.

 

Det faste bidrag udgør maximalt 30 gange m3-taksten, dog højst 500 kr. inklusive moms. 

 


Overgrænsen på 500 kr. inkl. moms reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede nettoprisindex pr. april det foregående år. Basisindex pr. april 2000 = 99,7. 

 


Ejendomme, der afleder kølevand, perkolat, vand fra afværgeboringer eller fra godkendt anlæg til opsamling af regnvand til f.eks. toiletskyl til et offentligt spildevandsanlæg, betragtes i relation til vandafledningsbidraget som fysisk tilsluttet og betaler efter målt eller skønnet afledt mængde.

 

Bornholms Energi & Forsyning A/S kan dog efter en konkret vurdering nedsætte vandafledningsbidraget, jævnfør lovens §2b.

 


Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af spildevandsrenseanlæg.

 

Tilladelsen kan alene gives under forudsætning af, at ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til spildevandsrenseanlægget.

 


Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvist eller over kortere perioder – de såkaldte ”gæstetilledninger”. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra
skurvogne, der er opstillet på byggepladser, mobile slagtebusser eller fiskebiler.

 

Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor vandafledningen påbegyndes. Afgiften opkræves efter målt forbrug. Der opkræves som minimum afgift svarende til den faste afgift.

 


Ved lovændringen er der pr. 1. jan. 2014 indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m3 vand om året.

 

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m3 (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3 (takst 2)
samt vandforbrug på over 20.000 m3 (takst 3).

 


Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin.
Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter
trappemodellen. 

 


Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lovens § 2 b.

 

3.2.1 Boligenheder
For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. 

 


Bidrag kan afregnes efter målere opsat uden krav herom. Vandmålere, der skal dokumentere opkrævning efter denne vedtægt, skal ejes og vedligeholdes af en almen vandforsyning. 

 


For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m³ pr. år. For boligenheder afregnes vandforbruget med højeste takst (takst 1).

 

3.2.2 Erhvervsejendomme
For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget tilsvarende boligenheder efter målt eller skønnet vandforbrug.

 


Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget Virksomheden
skal dokumentere størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget.

 

Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m3 målt eller skønnet vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden i perioden 2014-2017, som følger:


Reduktion af Reduktion af
takst 2 i % af takst 3 i %
takst 1: af takst 1:
2014 4 % 12 %
2015 8 % 24 %
2016 12 % 36 %
2017 16 % 48 %
2018 20 % 60 %

 

Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen.

 


Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1.
Vandafledningsbidraget pr. m³ og det faste bidrag fastsættes én gang årligt af Bornholms Energi & Forsyning A/S på baggrund af budgettet for spildevandshåndtering og under hensyn til prisloftet.

 

Vandafledningsbidraget – desuagtet ejendommens anvendelse - opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Bornholms Spildevand A/S.
Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes.

 

Ejendomme, der er kontraktligt medlem af spildevandsforsyningsselskabet efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg § 7 a, betaler
vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug.

 

A. Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller
skønnet vandforbrug under hensynstagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3.

Eksempel: En ejendom med et årligt vandforbrug på 30.000 m³ betaler for de første 500 m³ efter den højeste takst (takst 1), for de næste 19.500 m³
betaler efter den mellemste takst (takst 2) og for de resterende 10.000 m³ betaler efter den laveste takst (takst 3).

 

B. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives
erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Vandforbruget betales efter højeste takst (takst 1).

 

C. Ejendomme med blandet anvendelse. For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget.
Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af
ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen.
Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1.

 

Eksempel: Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er 10.000 m³. Ejendommens ejer har ved trappetilmeldingen opgivet, at 40 % af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, der opererer på markedsvilkår. Ejendommen opkræves a conto således:

 

• 4.000 m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³ afregnes efter takst 1, og 3.500 m³ afregnes efter takst 2.

 

• 6.000 m³ afregnes efter takst 1.

 

Samlet set skal ejendommen afregnes således: 6.500 m³afregnes efter takst 1, og 3.500 m³ afregnes efter takst 2.

 

Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til 9. 000 m³, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet
foretager en endelig afregning.

 

Ejendommens endelige afregning bliver således:

• 3.600 m³ afregnes efter trappemodellen, dvs.
500 m³afregnes efter takst 1, og 3.100 m³afregnes efter takst 2.

• 5.400 m³ afregnes efter takst 1.

 

Samlet set skal ejendommen afregnes således: 5.900 m³afregnes efter takst 1, og 3.100 m³afregnes efter takst 2.

 

Den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den andel af det samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på
markedsmæssige vilkår, anvendes ved den endelige afregning.

 

3.2.3 Vandledningsbrud
Der betales ikke vandafledningsbidrag for vandspild som følge af vandledningsbrud, hvor det kan dokumenteres at det ikke er tilledt spildevandsanlægget. De første 25 m3 ud over normalforbruget eftergives ikke.

 

 

3.3 SÆRBIDRAG
Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

 


Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

 

 

3.4 VEJBIDRAG
For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje, betaler kommunen et årligt bidrag på 8% af anlægsudgifterne til spildevandsledningsanlæggene, herunder udgifter til ledningsrenovering, etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

 

For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m3 vand pr. m2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

 

Bidraget beregnes med brug af højeste takst (takst 1), på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet.

 

 


3.5 PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

 

3.5.1 Spildevandsforsyningsselskabets overtagelse af eksisterende private
spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet. Gennem spildevandsplanen træffes beslutning om at overtage private spildevandsanlæg.

 


Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten.

 


Spildevandsforsyningsselskabet yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter
overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler.

 


I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.

 

3.5.2 Spildevandsforsyningsselskabet overtagelse af eksisterende
private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet

 

Gennem spildevandsplanen træffes beslutning om at overtage private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet spildevandsforsyningsselskabet.

 

Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten.

Spildevandsforsyningsselskabet yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves efter overtagelsen af anlægget
vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.

 


3.5.3 Spildevandsforsyningsselskabets overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning. Udførelse af privat byggemodning kræver spildevandsforsyningsselskabet tilladelse.

 

Hvis anlægget forudsættes overtaget af spildevandsforsyningsselskabet, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted, herunder om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi.

 


Efter spildevandsforsyningsselskabet overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

 


3.5.4 Private spildevandsanlæg, som tilsluttes spildevandsforsyningsselskabet
For private spildevandsanlæg, som tilsluttes spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, fastsætter spildevandsforsyningsselskabet et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme.

 

De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

 

3.6 UDTRÆDEN AF SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABET

3.6.1 Tilbagebetaling af beløb til grundejeren Hvis der i spildevandsplanen er udpeget et eller flere oplande, hvor der er eller kan indgås aftale om udtræden af spildevandsforsyningsselskabet,
med grundejere inden for de gældende oplande, kan spildevandsforsyningsselskabet foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis ophævelse af en bolig/erhvervsejendoms tilslutningspligt til et offentligt spildevandsanlæg.

 


Beløbet der tilbagebetales, kan maksimalt fast sættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. 

 


Hvis en bolig/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/ pr. påbegyndt 800 m2 40
pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt hvor aftalen om udtræden indgås. 

 


Hvis en bolig/erhvervsejendom udtræder for alt spildevand, kan spildevandsforsyningsselskabet efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standard tilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor ejendommen udtræder.

 

3.6.2 Økonomisk kompensation til spildevandsforsyningsselskabet
Hvis spildevandsforsyningsselskabet kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en bolig/
erhvervsejendoms spildevand og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan der kræves økonomisk kompensation.

 

Den kompensation, spildevandsforsyningsselskabet kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige
anlæg og foranstaltninger.

 

3.6.3 Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling
Når der i spildevandsplanen er udpeget områder, hvor spildevandsforsyningsselskabet er indstillet på at tillade udtræden af spildevandsforsyningsselskabet, kan spildevandsforsyningsselskabet
fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling.


3.7 GENINDTRÆDEN I SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABET
En ejendom, der tidligere har fået ophævet tilslutningspligten helt eller delvist, kan ved hel eller delvis generhvervelse af retten til at aflede spildevand til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, pålignes et tilslutningsbidrag.

 

Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, spildevandsforsyningsselskabet har afholdt i forbindelse med gentilslutningen og kan maksimalt udgøre et tilslutningsbidrag, der kan opkræves på gentilslutningstidspunktet.

Såfremt bolig/erhvervsejendommen har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb der opkræves ved
gentilslutningen, dog maksimalt udgøre det tidligere tilbagebetalte tilslutningsbidrag.

 

 


4.0 SEPTIKTANKE, SAMLETANKE OG LIGNENDE
Spildevandsforsyningsselskabet kan udarbejde regulativer for tømning af private septiktanke, samletanke og lignende. Sådanne regulativer skal
godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Aflevering af spildevand/slam fra septiktanke, samletanke og lignende til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg er at sidestille med ”gæstetilledninger”.

 


For afledningen betales 2 * m³- taksten (takst 1) for det variable bidrag. Vognmanden opkræves bidraget for tilledningen.

 

 

5.0 FÆLLES BESTEMMELSER
Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom.


Spildevandsforsyningsselskabet kan med kommunalbestyrelsens godkendelse foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt, i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler.


6.0 MÅLERDATA
Brugere der er tilsluttet eller tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet, har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til spildevandsforsyningsselskabet.

 

Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan spildevandsforsyningsselskabet fastsætte et
skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m³ pr. år.

 

 

7.0 VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN
I henhold til kommunalbestyrelsens godkendelse af 15. december 2011, er det. kommunale Vejbidrag er ændret fra 4% til 8% med virkning fra 1. jan.
2012.


Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2015.

Her kan du læse mere om Bornholms Regionskommunes ambitioner på spildevandsområdet.

 

Bornholms Spildevandsplan (www)

 

Her kan du finde 'gamle' takstblade med  takster, gebyrer og tilslutningspriser.

 

2023 Takstblad (pdf)

 

2022 Takstblad (pdf)

 

2021 Takstblad (pdf)