Spring navigation over

Restancevejledning

Download en pdf-version af restancevejledning eller læs den fulde tekst her.

To medarbejderen holder styr på den bornholmske strømforsyning.

Sagsnr. s2016-533 / Dansk Energi / Vodroffsvej 59 / 1900 Frederiksberg

 

Download pdf

 


Restancevejledning 2016
Restanceprocedure & Leveringspligt


Indhold
I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet
II. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling
III. Ejerhæftelse
IV. Generelle regler om elaftaler


Restancevejledningen er i store træk en gengivelse af reglerne om indgåelse og ophør af elaftaler
på det danske elmarked efter engrosmodellens ikrafttræden pr. 1. april 2016 og den samtidige
ophævelse af forsyningspligten og indførelse af leveringpligten.

Reglerne findes i elforsyningslovens §§ 6 b-c og elleveringsbekendtgørelsen1.1 Bekendtgørelse nr. 1233 af 6. november 2015 om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder.


I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet

A. Elleveringskontrakt

 


Forbrugere og elhandelsvirksomheder skal indgå en kontrakt i forbindelse med indgåelse af en aftale om levering af elektricitet. Kontrakten skal som minimum indeholde de oplysninger, som forbrugeraftaleloven (Lov nr. 1457 af 17. december 2013 om forbrugeraftaler) foreskriver, herunder:


1. hvordan information om gældende priser og gebyrer kan indhentes,

 

2. hvilket varsel forbrugeren skal give virksomheden, hvis forbrugeren agter at flytte fra
adressen, hvor ydelserne leveres, og forbrugeren ønsker at opsige kontrakten,

 

3. hvorvidt forbrugeren kan fortsætte aftaleforholdet på en ændret leveringsadresse og
betingelserne herfor,

 

4. frist for virksomhedens udsendelse af slutafregning ved aftaleforholdets ophør eller ved
forbrugerens flytning til en anden adresse, uden at kundeforholdet ophører,

 

5. oplysning om over for hvem erstatning og andre mangelbeføjelser kan gøres gældende, hvis
kontrakten ikke overholdes, herunder ved unøjagtig og forsinket fakturering, og

 

6. oplysning om klageadgang og om fremgangsmåden ved klage.
Kontrakten skal gives på at varigt medie, og betingelserne i kontrakten skal være rimelige,
gennemsigtige og klart forståelige.

Der skal gives oplysning om betingelserne forud for kontraktens indgåelse. Der gælder ikke
formkrav for forbrugerens accept af kontrakten. Der kan ikke indgås tidsbegrænsede aftaler om levering af el til husholdningsforbrugere.

 

B. Ændringer i kontraktbetingelser og varsel

 

(i) Væsentlige ændringer
Hvis elhandelsvirksomheden agter at foretage væsentlige ændringer i kontraktbetingelserne til
ugunst for forbrugeren, skal den berørte forbruger have et forudgående varsel herom på mindst 3
måneder.


Varslet skal gives i et klart og forståeligt sprog ved anvendelse af e-mail, faktura eller lignende
individuel kommunikation.

Ved væsentlige ændringer forstås:

 

1. ændringer i leveringsbetingelser og kontraktbetingelser, herunder nye vilkår,

 

2. nye gebyrer,

 

3. ændringer i prisberegningsgrundlaget i aftaler om variabel pris,

 

4. ændringer i enhedspriser for elektricitet i aftaler om fast pris,

 

5. øvrige ændringer i eksisterende priser eller gebyrer, som forhøjer det berørte priselement
med 10 % eller mere, og som samtidig forhøjer den samlede betaling med mindst 40 kr. pr.
måned inkl. moms.

 

(ii) Uvæsentlige ændringer
Hvis elhandelsvirksomheden foretager uvæsentlige ændringer i priser eller gebyrer til ugunst for
forbrugeren, skal den berørte forbruger varsles herom i et klart og forståeligt sprog ved anvendelse
af e-mail, faktura eller lignende individuel kommunikation senest én faktureringsperiode efter
ændringens ikrafttræden.

 


(iii) Skatter og afgifter m.v.
Der er ikke krav om varsling af ændringer i skatter, afgifter og PSO samt midlertidige kortvarige
nedsættelser af priselementet for netydelsen, hvor netydelsen efter kontrakten viderefaktureres
uændret til forbrugeren, og hvor priselementet for netydelsen efterfølgende sættes op til det
hidtidige beløb.

 


(iv) Ophævelse af kontrakten
Forbrugeren har ret til at hæve kontrakten med virkning fra ændringens ikrafttræden, hvis
forbrugeren ikke accepterer de væsentlige eller uvæsentlige ændringer. Elhandelsvirksomheden skal
i forbindelse med underretningen om kontraktændringerne orientere forbrugeren om dennes ret til at
hæve kontrakten.

 


Forbrugeren kan pålægges at betale for allerede leverede ydelser. Betalingen skal stå i rimeligt
forhold til omfanget af den ydelse, som allerede er leveret, sammenlignet med aftalens fulde
opfyldelse.

 

C. Betalingsmetoder

 


Elhandelsvirksomheden skal tilbyde forbrugeren et bredt udvalg af betalingsmetoder, som ikke må
indebære urimelig forskelsbehandling af kunderne.

 


Enhver forskel i vilkår og betingelser som følge af den valgte betalingsmetode, skal afspejle
elhandelsvirksomhedens omkostninger ved forskellige betalingssystemer. (Dansk Energi anbefaler, at elhandelsvirksomheden tilbyder mindst én betalingsmetode, som er gebyrfri.)

 

(i) Acontobetaling

 

Ved acontobetaling skal de anvendte mængder være rimelige og afspejle det forventede
elektricitetsforbrug.

 

(ii) Vilkår og betingelser

 

De generelle vilkår og betingelser for betaling skal være rimelige og gennemsigtige. De skal anføres
i et klart og forståeligt sprog og må ikke indeholde ikkekontraktmæssige hindringer for udøvelsen af
forbrugerens rettigheder såsom krav om unødig dokumentation.

 

II. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

 

A. Sikkerhedsstillelse, ophævelse af elaftaler m.v.
(i) Sikkerhed udenfor restance

 

Hvis en elhandelsvirksomhed stiller krav om sikkerhedsstillelse som vilkår for fortsættelse af et
eksisterende kundeforhold med en husholdningsforbruger, der ikke er i et aktuelt restanceforhold til
elhandelsvirksomheden, skal elhandelsvirksomheden give husholdningsforbrugeren en frist på
mindst 2 måneder til at stille sikkerheden.

 

(ii) Sikkerhed i restance

 

Hvis en elhandelsvirksomhed stiller krav om sikkerhedsstillelse som vilkår for fortsættelse af et
eksisterende kundeforhold med en husholdningsforbruger, der er i et aktuelt restanceforhold til
elhandelsvirksomheden, kan elhandelsvirksomheden tidligst stille krav om sikkerhedsstillelse som
vilkår for fortsættelse af det eksisterende kundeforhold med husholdningsforbrugeren, når
elhandelsvirksomheden har sendt mindst to rykkerskrivelser med mindst 10 kalenderdages
mellemrum til husholdningsforbrugeren for det aktuelle restanceforhold, og
husholdningsforbrugeren ikke har betalt inden for fristen i den anden rykker.

 

I disse tilfælde skal elhandelsvirksomheden give husholdningsforbrugeren et varsel på mindst 15
hverdage til at stille sikkerheden fra husholdningsforbrugeren modtager kravet om
sikkerhedsstillelse.

 

(iii) Rykkerskrivelser

 

I rykkerskrivelserne skal elhandelsvirksomheden informere forbrugeren om, at
elhandelsvirksomheden kan stille krav om sikkerhedsstillelse på op til 5 måneders betaling, hvis
forbrugeren ikke betaler inden for fristen i anden rykkerskrivelse samt om fristen for betaling af en
eventuel sikkerhedsstillelse.

 


I rykkerskrivelserne skal elhandelsvirksomheden desuden oplyse husholdningsforbrugeren om, at
konsekvensen af ikke at stille sikkerheden inden for fristen vil være, at elhandelsvirksomheden
hæver aftaleforholdet, og at elforsyningen til husholdningsforbrugeren bliver afbrudt.

 


(iv) Ophævelse af elaftalen
Samtidig med at elhandelsvirksomheden stiller krav om sikkerhedsstillelse, skal
elhandelsvirksomheden oplyse husholdningsforbrugeren om, at konsekvensen af ikke at stille sikkerheden inden for fristen vil være, at elhandelsvirksomheden hæver aftaleforholdet, og at elforsyningen til husholdningsforbrugeren bliver afbrudt.

 

I forbindelse med kravet om sikkerhedsstillelse skal det endvidere oplyses, at
husholdningsforbrugeren kan undgå forsyningsafbrydelse ved at indgå en ny aftale om elforsyning
med ikrafttræden, inden afbrydelsens gennemførelse.

 

Såfremt elhandelsvirksomheden har stillet krav om sikkerhedsstillelse, og husholdningsforbrugeren
ikke har stillet sikkerheden inden for fristen, kan elhandelsvirksomheden hæve aftalen efter et varsel
på mindst 3 hverdage fra forbrugeren modtager varslet.

 

(v) Forsyningsafbrydelse

 

Hvis en elhandelsvirksomhed anmoder netvirksomheden om at afbryde elforsyningen til en
elkunde, skal elhandelsvirksomheden sikre, at elkunden forinden skriftligt oplyses herom ved
individuel kommunikation, og at elkunden får meddelelse om tidspunktet for afbrydelsen.
Når elhandelsvirksomheden varsler ophævelse af aftalen, skal elhandelsvirksomheden informere
husholdningsforbrugeren om, at elforsyningen vil blive afbrudt, medmindre forbrugeren modtager
levering fra en anden elhandelsvirksomhed inden forsyningsafbrydelsens gennemførelse.

 


(vi) Sikkerhedsstillelsen

 


Når en husholdningsforbruger stiller sikkerhed for fremtidige betalinger, skal
elhandelsvirksomheden holde sikkerheden adskilt fra sin egen formue. Sikkerheden skal forrentes
med nationalbankens udlånsrente, når renten er positiv, og skal tilbagebetales uden ugrundet ophold
inklusive renter, når husholdningsforbrugeren har betalt rettidigt i ét (1) år, eller når aftaleforholdet
ophører.

 

III. Ejerhæftelse

 

A. Ejerens hæftelse for mellemforbrug

 

Ejeren af en ejendom skal betale for levering af elektricitet til et aftagenummer, der forsyner
ejendommen eller dele heraf efter nedenstående regler. Betalingsforpligtelsen indtræder ikke, i det
omfang der foreligger en elaftale med ejeren eller med en anden elforbruger om levering af
elektricitet til adressen.

 

(i) Opsigelse af elaftalen

 

Hvis en leveringsaftale til en adresse opsiges af en elforbruger, fx en lejer, og der ikke foreligger en
ny leveringsaftale til denne adresse, skal elhandelsvirksomheden - uden ugrundet ophold - sende en
meddelelse herom til ejeren af ejendommen eller ejendommens administrator, fx en boligforening.
I meddelelsen skal elhandelsvirksomheden give ejeren en frist på mindst 5 hverdage fra
meddelelsen er kommet frem til at sørge for, at der indgås en ny leveringsaftale om elforsyning til adressen.

Meddelelsen skal indeholde en kontrakt om levering af elektricitet (tilbud) til adressen, og
det skal fremgå af meddelelsen, at ejeren vil blive bundet af kontrakten (tilbuddet), hvis der ikke
inden udløbet af fristen på mindst 5 hverdage er indgået en anden aftale om levering af elektricitet
fra det tidspunkt, hvor den aftale, som lejeren har opsagt, udløber. Meddelelsen skal indeholde
oplysning om det tidspunkt, hvorfra ejeren af ejendommen bliver bundet af kontrakten.

 

(ii) Vilkår og binding

 

Vilkårene for kontrakten, herunder prisen, skal svare til vilkårene for et elprodukt, der er
markedsført af elhandelsvirksomheden. Ejeren skal til enhver tid kunne opsige denne aftale med
højst 1 måneds varsel til udgangen af en måned.
Ejeren kan tidligst blive bundet af den fremsendte kontrakt ved udløbet af fristen på mindst 5hverdage, medmindre andet er aftalt.

 

(iii) Afbrydelse af elforsyningen

 

Ejeren bindes dog ikke af den fremsendte kontrakt, hvis forsyningen til adressen på ejerens
anmodning er blevet afbrudt inden udløbet af fristen på mindst 5 hverdage. Hvis ejeren anmoder
elhandelsvirksomheden om at afbryde elforsyningen, skal elhandelsvirksomheden straks
videresende anmodningen til netvirksomheden.

 

Elhandelsvirksomheden må ikke anmode netvirksomheden om at afbryde forsyningen på adressen
uden ejerens accept, medmindre det har vist sig at være umuligt for elhandelsvirksomheden at få
kontakt til ejeren af ejendommen.

 

B. Betalig for leveret el

 

Ejeren skal betale for levering af elektricitet til adressen til en reguleret pris (Nord Pool Spots timepris hhv. dagspris pr. kWh med et tillæg, der er fastsat af Energitilsynet, plus net- og systemtariffer, PSO, elafgifter og moms, jf. elforsyningslovens § 72 f. Da der er tale om en lovreguleret forpligtelse for ejeren til at betale elhandelsvirksomheden for elforbruget i en begrænset periode, hvor der ikke er indgået en aftale om
levering af elektricitet, finder forbrugeraftaleloven ikke anvendelse.) fra det tidspunkt, hvor den aftale, som lejeren har opsagt, udløber, og indtil henholdsvis påbegyndelse af levering i henhold til det fremsendte tilbud efter udløb af fristen på mindst 5 hverdage eller påbegyndelse af levering i henhold til en anden elaftale, eller indtil forsyningen er afbrudt.

 

IV. Generelle regler om elaftaler

 

A. Leveringspligt

 


Leveringspligt indebærer, at en elhandelsvirksomhed, som tilbyder levering af elektricitet til
husholdningsforbrugere, mod betaling skal levere ethvert elprodukt til husholdningsforbrugere
inden for det eller de netområder, hvor elhandelsvirksomheden markedsfører sine elprodukter.

 

En husholdningsforbruger kan dog ikke kræve levering fra en elhandelsvirksomhed, der har
ophævet aftalen med husholdningsforbrugeren, før forbrugeren har betalt det beløb, som
forbrugeren skylder for levering af elektricitet (restance).

 

Energitilsynet fører tilsyn med elhandelsvirksomheders overholdelse af leveringspligten. En
elhandelsvirksomheds afvisning af at påtage sig leveringspligt over for en husholdningsforbruger
kan indbringes for Ankenævnet på Energiområdet.

 

(i) Geografisk prisvariation

 

Prisen på i øvrigt identiske elprodukter kan variere inden for et netområde, hvis netvirksomheden
som følge af tidsbegrænsede forsøg med geografisk prisdifferentiering af hensyn til effektiv
udnyttelse af elnettet og til forsyningssikkerheden har differentierede tariffer inden for netområdet,
eller hvis netvirksomheden som følge af sammenlægning af netområder har differentierede tariffer
inden for det sammenlagte område.

 

B. Krav om sikkerhed

 

Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos en
husholdningsforbruger, kan en elhandelsvirksomhed stille krav til forbrugeren om
sikkerhedsstillelse som vilkår for at indgå en leveringsaftale eller for fortsat levering.

 

(i) Sikkerhedens størrelse

 

Sikkerhedens størrelse må ikke overskride elhandelsvirksomhedens risiko i det konkrete tilfælde og
kan højst udgøre 5 måneders betaling.

 

(ii) Sikkerhed som betingelse for at levere

 

Elhandelsvirksomheden kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller
fortsættes.

 

C. Ophævelse af elaftalen

 

En elhandelsvirksomhed kan ikke hæve aftalen om levering af elektricitet til en
husholdningsforbruger eller foranstalte afbrydelse af elforsyningen på grund af manglende betaling
for allerede afholdt forbrug.

 

Elhandelsvirksomheden kan efter varsel hæve aftalen om levering af elektricitet til en
husholdningsforbruger, såfremt elhandelsvirksomheden har stillet krav om sikkerhedsstillelse og
sikkerheden ikke er stillet inden for en af virksomheden fastsat frist.

Leveringsaftalen kan ikke hæves, såfremt der er indgået en anden aftale om sikring af den
fremtidige betaling, fx en betalingsordning.

 

D. Afbrydelse af elforsyningen

 

Elhandelsvirksomheden kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til husholdningsforbrugeren, når
en aftale ophæves. Forsyningsafbrydelse kan dog ikke ske, hvis husholdningsforbrugeren modtager
levering fra en anden elhandelsvirksomhed.

Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen afholdes af husholdningsforbrugeren.

 

E. Skift af elhandelsvirksomhed m.v.

 

En forbruger aftaler skift af elhandelsvirksomhed med sin fremtidige elhandelsvirksomhed. En
forbruger melder til- og fraflytning samt andre adresseændringer til sin nuværende
elhandelsvirksomhed.

 

En forbrugers skift af elhandelsvirksomhed effektueres som hovedregel inden for 10 arbejdsdage fra
modtagelsen af anmodning om leverandørskift, medmindre forbrugeren ønsker en senere dato.

 

(i) Slutafregning

 

Forbrugeren skal modtage en slutafregning fra elhandelsvirksomheden senest 6 uger efter, at skift af
elhandelsvirksomhed har fundet sted i datahubben, eller fra tidspunktet for leveringsophør på den
fraflyttede adresse i forbindelse med flytning.

 

(ii) Afmeldelse med forkortet frist

 

Hvis der er tilmeldt mere end én forbruger på adressen, hvor den ene forbruger er fraflyttet, og den
anden forbruger fortsat bor på adressen, kan den fraflyttede forbruger kræve at blive slettet som
forbruger aftagenummeret med én (1) dags varsel med den virkning, at den fraflyttede forbruger
ikke hæfter for fremtidigt forbrug på adressen.


Som betingelse for afmeldelse med forkortet frist kan elhandelsvirksomheden anmode forbrugeren
om at dokumentere fraflytningen.