Spring navigation over

Hjælp til varme

På denne side kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om tilslutning til fjernvarmen, forbrug, priser, afkøling og en række gode råd mv. 

 

Tilslutning & aftaler

Udfyld denne formular, så vil vi kontakte dig hurtigst muligt. Hvis det er muligt at tilslutte din ejendom til fjernvarme, vil vi aftale et besøg med henblik på at se din bolig og lave et tilbud.


Vær opmærksom på at anmodninger fra boliger uden for vores forsyningsområde vurderes på individuel basis.

Før vi graver

Før vi begynder gravearbejdet, kon­takter vi dig for at aftale et opstartsbe­søg, hvor én af vores medarbejdere kommer forbi. Under besøget laver vi en skitse over, hvor på grunden der skal graves, og hvor stikket skal ind i huset. Vi aftaler også, hvor det nye fjernvarme­anlæg skal monteres.

I huse med kælder føres stikket normalt ind dér. Hvis du ikke har en kælder, stilles der nor­malt et indføringsskab op ad husets ydermur.

Husk at fjerne løse genstande på din grund, der kunne spærre for gravearbejdet samt rydde området hvor anlægget skal installeres.

 

Mens vi graver

Vi graver en rende fra hovedledningen helt ind til dit hus for at føre en stikledning derhen. Vi rydder selvfølgelig op efter gravearbejdet ved at dække renden og lægge fliser på plads eller så nyt græs.

 

Efter vi har gravet

Efter vi har gravet ledningen ned, vil din VVS-installatør kontakte dig for at af­tale, hvornår din ejendom skal sluttes til. Selve installationen tager normalt kun én dag. Du vil ikke have varme og varmt vand, mens installati­onen udføres.

Efterfølgende kommer vi forbi og giver instruk­tion i måler. Du har nu miljø­rigtig varme i haner og radiatorer.

Prisen inkluderer:
• Etablering af stikledning og indføring til husets ydre fodmur
• Opgravning, tilfyldning og retablering
• Varmemåler

 

Bemærk at der er samme takster for bolig og erhverv. Da der er forskellige typer erhvervsarealer, fastsættes erhvervsarealet til opkrævning af rumafgift ofte individuelt.

Se varmepriser

Det kommer an på flere faktorer, og der findes derfor ikke et entydigt svar. Vi kan vurdere det i det enkelte tilfælde. Kontakt os derfor for at høre nærmere

I henhold til Bornholms Varmes regulativ er det muligt at opsige leveringforholdet og udtræde af den kollektive fjernvarmeforsyning, når en række vilkår opfyldes, og der betales for afblænding af stikledning.

Ejere, der har indgået aftale om modtagelse af fjernvarme før 1. januar 2010, kan opsige leveringsforholdet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Ejere, der har indgået aftale om modtagelse af fjernvarme fra og med den 1. januar 2010, kan opsige leveringsforholdet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Ejerens opsigelse af leveringsforholdet er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. Der er således forblivelsespligt i Nexø og Klemensker.

Ved modtagelse af en opsigelse fakturerer Bornholms Varme et a conto beløb til dækning af udgifterne til afbrydelse af stikledning og nedtagning af måler med betalingsfrist 1 uge før udløbet af opsigelsesvarslet. Efter arbejdets udførelse fremsendes opgørelse og evt. efterregulering af beløbet.

Arbejdet gennemføres efter modtagelse af betaling på datoen for udløbet af opsigelsesvarslet eller efter nærmere aftale med Forbrugeren.

Endelig afregning af forbruget og skyldige bidrag finder sted senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesvarslet, hvorfor felter vedrørende evt. skyldige beløb ikke er udfyldt.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, opkræves endvidere udtrædelsesgodtgørelse. Udtrædelsesgodtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædende forbrugers andel af Bornholms Varmes samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Omkostning til afbrydelse af stikledning mv. fremgår af denne skabelon for opsigelse af leveringsforhold. Opsigelse skal ske ved skriftlig anmodning til Bornholms Varme A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne eller ved at sende en e-mail til kundeservice@beof.dk 

Du kan læse mere omkring opsigelse af leveringsforhold i vores varmeregulativ 

Find varmeregulativet her

Hvis der er tegnet aftale om tilslutning til fjernvarme, skal denne forpligtelse fremgå ved et evt. salg og indgå i skødet.

Du kan se betingelserne for levering af fjernvarme ved at trykke på linket nedenfor 

Se varmeregulativ

Ejendomme tilsluttes generelt direkte. Bornholms Energi & Forsyning kan dog vurdere, at det er nødvendigt at anvende en unit med veksler, og i så fald koster det ikke ekstra. Hvis du derimod kræver veksler, og det ikke er nødvendigt, må du betale merpris.

Hvis du har solgt din bolig skal du melde flytning til os.

Meld flytning

Forbrug & priser

Du kan finde aktuelle priser på nedenstående link

Se varmepriser

Der kan være flere forklaringer, herunder fx:

Stor temperaturforskel mellem dine rum
Husk at holde dørene lukket mellem rum, der har forskellige temperaturer, fx soveværelse og stue.

 

Radiatorerne kører, mens der bliver luftet ud
Husk at lukke for radiatorventilen, når du lufter ud. Luft kun ud i 5 minutter ad gangen.

 

Temperaturen er måske for høj
21° C er en rar stuetemperatur for de fleste. Hver ekstra grad koster 5 procent ekstra varmeforbrug.

• Skru ned for varmen, når du kan
Både om sommeren og når du rejser på ferie, kan du med fordel lukke helt for dine radiatorer eller gulvvarme. Husk at du skal skrue langsomt op igen, når du vil have varmen tilbage efter sommeren.

 

• Luft ud hver dag
Luft ud 5-6 minutter hver dag året rundt. Især om vinteren er udluftning vigtig, så du undgår fugt i din bolig – luk gerne for varmen imens. Hvis du sørger for gennemtræk i huset, kan den friske luft bedre cirkulere rundt i hele huset.

 

• Husk at have luft omkring radiator og termostat
Hvis du dækker din radiator og termostat til med tøj eller lignende, så måler føleren i termostaten temperaturen under tøjet og ikke i rummet. Derfor bliver din radiator kold. Så husk at have luft omkring radiator og termostat.

 

• Brug alle dine radiatorer
Du bør indstille alle radiatorer i et rum til den samme temperatur. Så udnytter du varmen bedst muligt. Hvis du ikke vil have samme temperatur i alle dine rum, skal du huske at lukke dørene mellem de rum, som skal have forskellige temperaturer.

 

• Tjek dine radiatorer
Hold øje med om du udnytter varmen i din bolig ordentligt. Hvis din radiator er varm i toppen og kølig i bunden, er det er godt tegn. Hvis ikke det er tilfældet, kan du selv prøve at finde fejlen på dit varme¬anlæg eller få professionel hjælp fra en VVS-installatør.

 

• Husk at tæpper isolerer gulvvarmen
Hvis du har gulvvarme, skal du huske at tæpper virker isolerende – bare på den forkerte måde. Tæpper forhindrer nemlig varmen i at stige op i luften, så det kan føles fodkoldt, hvis du har store tæpper i din bolig. Små løse tæpper er en bedre løsning.

 

• Beregn din afkøling
Afkølingen af dit fjernvarme¬vand skal være korrekt, for at du udnytter varmen i huset bedst muligt. Du kan selv beregne om din afkøling er god nok ved at bruge følgende formel: (Forbrug MWh divideret med forbrug m³) x 860

 

• Hold øje med dit forbrug
Du kan holde øje med dit varmeforbrug på Min Forsyning, så du ikke får en ubehagelig overraskelse i form af en stor varmeregning.

Graddage angiver det estimerede forbrug af energi til opvarmning af vores boliger på baggrund af vejret.

 

Med graddage kan du hver måned sammenligne energiforbruget med et normalår. Et normalår er et gennemsnit af graddage for årene 1941 - 1980. Jo højere graddag, jo større har behovet for opvarmning været.

 

Hvis du sammenligner med graddagene for et normalår, kan du med stor sandsynlighed få forklaringen på dit ændrede energiforbrug og dermed ændrede varmeregning.

 

Læs mere om graddage

De fleste af os skruer ned for termostaten på radiatoren, når den danske sommer banker på. Men der er faktisk penge at hente ved også at sommerlukke dit fjernvarmeanlæg.

Hvis du og alle andre fjernvarmebrugere sommerlukker, vil det samtidig kunne give massive besparelser på landets samlede CO2-regnskab.

 

Sådan sommerlukker du for fjernvarmen

Det tager kun 5 minutter at sommerlukke for fjernvarmen, for alt du behøver at gøre, er at dreje sommerventilen og slukke for cirkulationspumpen.

denne film kan du se, hvordan du lukker for sommerventilen til det varme vand til radiatorerne (1:59 min.)

 

Hvis du glemmer at sommerlukke for fjernvarmen

Hvis du glemmer at lukke for fjernvarmeanlægget, giver det dårligere afkøling, da varmen løber rundt i rørsystemet uden at blive brugt. Det giver både en større belastning af rørene og højere varmetab. Hvis du lukker dit anlæg uden for fyringssæsonen, vil det derfor give store besparelser på CO2-udledning, energiproduktion og vedligeholdelse.

Der anvendes boligarealet i BBR (Bygnings- og Boligregistret) = areal til beboelse (felt 312). Der bliver højst opkrævet rumafgift af 175 m2 pr. boligenhed.

 

Fra tagetage medregnes den del der er udnyttet til beboelse - fra kælderetage medregnes kun den del der eventuelt må anvendes til beboelse (jævnfør BBR).

Varmeprisen skal dække de faktiske udgifter. Ifølge reglerne må der hverken være over- eller underskud.

Regninger & betaling

10 gange om året sender vi en aconto-regning baseret på dit varmeforbrug de foregående år. Hvert år ved årsskiftet fjernaflæser vi din måler og opgør dit faktiske forbrug. Har du brugt mere end forventet, betaler du det ekstra – har du brugt mindre, bliver det modregnet på næste aconto-regning. Opgørelsen over årets forbrug modtager du som udgangspunkt i januar måned.

Du kan søge om varmetillæg, når du er folkepensionist eller førtidspensionist (tilkendt før 2003) 

 

Læs om varmetillæg

Noget galt?

Vi har lavet en vejledning til, hvordan du kan forsøge at afhjælpe de mest hyppige fejl i varmeinstallationen.

Find vejledning her

Hvis der ikke er varme på dine radiatorer, kan du forsøge følgende:

 

Skru op for radiatorerne
Prøv først at skrue helt op for alle radiatorer og vent et kvarters tid.

 

Lys i cirkulationspumpen
Tjek om der er lys i cirkulationspumpen.

 

Vand på centralvarmeanlægget
Tjek på unitten om dit centralvarmeanlæg evt. mangler vand.

 

Juster varmen i fjernvarmeboksen
Prøv at skrue lidt op for varmen på styringsenheden.

 

Udluft radiatorerne
Prøv at udlufte dine radiatorer – måske er der luft i systemet.

Vand på centralvarmeanlægget
Tjek igen på unitten om dit centralvarmeanlæg evt. mangler vand efter du har udluftet radiatorerne.

 

Se en oversigt over andre mulige fejl og hvordan du afhjælper dem her

 

Hvis det ikke hjælper, skal du kontakte din VVS-installatør.

Hvis du mangler varmt vand, kan du forsøge følgende:

 

1. Åbn for vandhanerne
Prøv at åbne for flere vandhaner og lad dem løbe et par minutter.

 

2. Juster det varme vand på boksen
Prøv at skrue lidt op for det varme vand på styringsenheden. Husk at lade det varme vand løbe mens du indstiller temperaturen. Husk at temperaturen ikke må overstige 60 grader.

 

Se en oversigt over andre mulige fejl og hvordan du afhjælper dem her

 

Hvis det ikke hjælper, skal du kontakte din VVS-installatør.

Hvis du ikke har betalt for dit varmeforbrug, øger det omkostningerne for de andre kunder. Derfor lukker vi for varmeforsyningen, når vi ikke modtager betaling.

 

For at få åbnet for varmen igen skal du betale det skyldige beløb. Kontakt os herefter for at aftale besøg på din adresse for at genåbne. 

 

Vær opmærksom på at det koster et gebyr at få åbnet for varmen igen. 

Værd at vide

Når du klikker på linket herunder åbner et nyt vindue med en interaktiv brugervejledning til den type varmemålere, som findes i de bornholmske husstande. Tryk på pilene for at bladre frem og tilbage. 

Kamstrup brugervejledning

Nyere fjernvarmeunitter (efter 2014) har alle et vejrkompensatorer-anlæg, som selv regulerer fremløbstemperaturen efter udetemperaturen, og sommerlukker helt ved en udetemperatur på 20 grader. Hvis du har en ældre fjernvarmeunit, så skal du selv regulere fremløbstemperaturen. 

 

Sommerluk den 15. maj

Den 15. maj er Danmarks nationale sommerlukdag. Som almindelig parcelhusfamilie kan du spare op mod 1.000 kroner om året på varmeregningen ved at sommerlukke dit varmeanlæg. Hvis du og alle andre fjernvarmebrugere går i kælderen og sommerlukker, vil det samtidig kunne give massive besparelser på landets samlede CO2-regnskab. 

 

Sommerluk for fjernvarmen ved at dreje sommerventilen og slukke for cirkulationspumpen.

 

Tænd langsomt for varmen

Når det begynder at blive koldt udenfor, skruer mange af os lidt ekstra op for radiatoren. Men hvis du vil have mest mulig varme for dine penge, skal du faktisk lade radiatoren være, og i stedet skrue på fremløbstermostaten på dit fjernvarmeanlæg. 

 

Hvordan du åbner langsomt for fjernvarmen, når fyringssæsonen går i gang, afhænger af, hvilket fjernvarmeanlæg du har. Hvis du har et ældre fjernvarmeanlæg med termostater skal du justere fremløbstermostaten.

 

  1. Drej fremløbstermostaten til en temperatur på 35-40 grader, når du åbner for fjernvarmen for første gang i fyringssæsonen.
  2. Hæv temperaturen med 5-7 grader, når det bliver koldere i oktober/november.
  3. Skru yderligere 5-7 grader op, når kulden for alvor sætter yderligere ind senere på fyringssæsonen.

 

Fremløbstermostaten, som også kaldes en reguleringsventil, sidder på dit fjernvarmeanlæg og ligner termostaten på en radiator. 

Nej, vi har i en årrække haft et tilbud om at servicere vores kunders fjernvarmeunit en gang hvert 3. år. Men serviceordningen stoppede den 1. maj 2019. 

 

Hvis du ønsker at fortsætte eftersynene har du altid mulighed for selv at kontakte en VVS'er efter eget valg og bestille et eftersyn. Du skal dog selv afholde udgifterne hertil.

Din fjernvarmeinstallation består af to dele- en stikledning fra vejen og ind til din ejendom og en fjernvarmeunit inde i huset.

Stikledningen ejer Bornholms Energi & Forsyning. Hvis du eller andre får brug for at grave dybt på din grund, så kontakt os, inden arbejdet går i gang.

Du ejer selv fjernvarmeunitten i din bolig- og derfor har du selv ansvaret for at servicere og vedligeholde den.

En del af taksterne for fjernvarme består af et arealbidrag. Du er selv forpligtet til at give os besked om til- og ombygninger, der påvirker arealbidraget.

 

Vi kontrollerer BBR-oplysninger mindst én gang om året.

Varmtvandsbeholdere giver mulighed for mindre fjernvarmeledninger og mindre varmetab i nettet. 

Fjernvarmeafkøling

Afkølingen af dit fjernvarmevand skal være mindst 25°C i gennemsnit over et driftsår. Det betyder, at forskellen i temperaturen på det vand, der ledes ind i dit fjernvarmeanlæg og det vand, der ledes ud igen, skal gennemsnitlig være 25°C - og gerne mere.

Det er nemt at holde øje med afkølingen. Aflæs fjernvarmemåleren jævnligt og find forbruget af MWh og m³ fra sidste årsaflæsning.

Din afkøling beregnes derefter på følgende måde:
(Forbrug MWh divideret med forbrug m³) x 860

Afkølingen af fjernvarmevandet skal over et driftsår gennemsnitlig være mindst 25 grader.

Hvis din afkøling er lav, kan det være tegn på, at dit fjernvarmeanlæg ikke fungerer optimalt. Husk dog at tallet skal ses som et årligt resultat - da der er udsving fra sæson til sæson.

Ofte vil en korrekt indstilling af dit opvarmningssystem kunne klare at afkøle med mere end 25°C.

Der kan være flere årsager til at afkølingen ikke er god:

 

Radiatorerne er indstillet forskelligt
Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Sørg for at indstil radiatorventilerne, så returtemperaturen fra radiatorerne højst føles håndvarm.

 

En eller flere radiatorventiler sidder fast
Prøv at motionere ventilerne ved at åbne og lukke dem. Tilkald din vvs-installatør, hvis det ikke virker.

 

Radiatorerne er for små
Hvis dine radiatorer er for små, vil ventilen blive ved at lukke varmt vand ind, selvom radiatoren allerede er helt varm. Dermed lukker du varmt vand ud i bunden. Spørg din vvs-installatør om råd.

 

For høj temperatur på varmt brugsvand
Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 60 grader.

Det er vigtigt, at fjernvarmevandet afkøles bedst muligt. Dårlig afkøling betyder, at der skal pumpes store mængder vand rundt i ledningsnettet. Det medfører et større energiforbrug til pumperne og større varmetab. Ved en bedre afkøling på ledningsnettet er der en væsentlig besparelse for fjernvarmeforbrugerne som helhed.

Det er muligt at søge om dispensation for dårlig afkøling, hvis én af følgende kriterier er opfyldt:
• Stikledningen til installationen er meget lang
• Installationen ligger uhensigtsmæssigt på forsyningsledningen
• Fjernvarmeanlægget er et et-strengsanlæg

 

Vær opmærksom på at dispensationen gives efter en vurdering af den enkelte sag.

Du kan se årsafkølingen på din årsopgørelse

Stadig brug for hjælp?

Ring 56 900 000

Vi sidder klar hverdage kl. 10-15 (fredag kl. 10-13)

Disclaimer: Der tages forbehold for evt. fejl, ny lovgivning og løbende ændringer i materialerne i spørgsmål og svar-sektionen (FAQ). Det er derfor at anse som en vejledende funktion, der ikke kan udgøre for rådgivning. Vi bestræber os på at ajourføre materialerne, men hvis du er i tvivl, så kontakt os.