Spring navigation over

Priser og gebyrer

Bornholms Vand - under Bornholms Energi & Forsyning - er et kommunalt selskab. Som kunde i Bornholms Vand drager du fordel af, at selskabet opererer efter et 'hvile-i-sig-selv', som betyder, at udgifter og indtægter skal balancere. 

Udendørs bruser.

Takster, abonnementer, gebyrer og tilslutning
07.04.2024

 

Download takstblad (pdf)

 

Marts 2010/Revideret 2016

 

Vandforsynings regulativ
for Bornholms Vand A/S

 

 

1 INDLEDENDE BESTEMMELSER

 

1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningslo­ven), jf. lovbekendtgørelse 935 af 24. septem­ber 2009, med senere ændringer. Regulativet er godkendt af kommunen den 7. april 2010.

 

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsynings­lovens § 53, stk. 1.

 

1.3 Bestemmelserne om vandmålere og beta­ling efter målt forbrug har hjemmel i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14.juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af27.november 1998 om individuel afregning ef­ter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens§55, stk. 6 og 7.

 

1.4 Bestemmelser om offentliggørelse af det leve­rede vands kvalitet m.v. har hjemmel i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11.december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

 

1.5 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører har hjemmel i lov om gasinstallationer og in­stallationer i forbindelse med vand- og afløbs­ledninger (autorisationsloven), jf. lovbekendt­gørelse nr. 988 af 08. december 2003 med senere ændringer.

 

1.6 Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere har hjemmel i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.

 

1.7 Bestemmelserne om brandværnsforanstalt­ninger har hjemmel i Forsvarsministeriets be­kendtgørelse nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

 

1.8 I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når der ikke er tale om ejerlejlig­hedsforhold. For ejendomme med en eller flere ejerlejlighe­der angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforenin­gen er forpligtet over for vandforsyningen, an­ses ejerforeningen dog som ejer efter regula­tivets bestemmelser. Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed, herunder beboeren af en andels­lejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlig­hed når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer og beboeren af en tjene­stebolig. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på ejendommen ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19.

 

1.9 Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to ud­lejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet. Betegnelsen en­hed angiver den enkelte udlejnings- eller an­delsenhed i en ejendom. Betegnelsen bruger omfatter den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed.

 

1.10 Ved vandforsyningens hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, rå­vandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholder­anlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

 

1.11 Ved vandinstallationer forstås alle installati­oner fra stikledningens forlængelse, som er omfattet af Norm for vandinstallationer, DS 439.Private ledningsinstallationer i jord, fra stik­ledningens forlængelse, benævnes jordled­ninger.

 

1.12 Ejeren af en ejendom, der får vand fra vand­forsyningen, skal underrette eventuelle bru­gere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen, jf. dog 9.13.

 

 

2.0 VANDFORSYNINGENS STYRELSE

2.1 Den kommunale vandforsyning på Bornholm blev i 2008 udskilt i et aktieselskab: Born­holms Vand A/S. Bornholms Vand blev 2016 fusioneret og er nu en del af Bornholms Energi & Forsyning A/S. Selskabets aktiviteter inden for almen vandforsyning er omfattet af §2 i lov om vandsektorens organisering og økono­miske forhold. Bornholms Energi & Forsyning ejes af Bornholms Regionskommune, og ledes af en bestyrelse, jævnfør vedtægterne.

2.2 Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes af vandforsyningen, og skal god­kendes af kommunalbestyrelsen. Taksterne bekendtgøres i et takstblad.

 

3.0 RET TIL FORSYNING MED VAND

 

3.1 Enhver ejer hvis ejendom ligger i vandforsy­ningens naturlige forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt hushold­ningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugs­afgrøder) og anden erhvervsvirksomhed som benytter vand i mindre omfang. Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.

 

3.2 Vandforsyningen bestemmer i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomhe­der som benytter vand i større mængder, og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsfor­mål, jf. dog bestemmelserne i bekendtgørel­se om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt til­fælde vilkårene for en sådan levering.

 

3.3 Etablering af vandindlæg fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandfor­syningsanlæg, kan normalt ikke forventes til­ladt. Vandforsyningen kan dog i undtagelses­tilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.

 

3.4 Vandforbruget skal aftages på en sådan måde at trykstød ikke forekommer, og således at pludselige og unødvendige variationer und­gås.

 

4.0 FORSYNINGSLEDNINGER

 

4.1 Forsyningsledninger anlægges af, vedli­geholdes af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer hvornår forsy­ningsledninger skal anlægges, jf. dog vandfor­syningslovens § 29 og §§ 45 - 48.

 

4.2 Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med den vedtagne vandforsyningsplan.

 

4.3 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

 

5.0 STIKLEDNINGER

 

5.1 Stikledninger med eventuelle afspærrings­anordninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Alt arbejde med stik­ledninger skal udføres af autoriserede VVS-in­stallatører, eller af vandforsyningens perso­nale, jf. bestemmelserne i autorisationsloven samt bekendtgørelse nr. 1046 af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirk­somheder og ejere af afløbsanlæg.

 

5.2 Hver ejendom skal have sin særskilte stikled­ning. Der vil i almindelighed kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningslednin­gen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej). I særlige tilfælde kan forsyning til to eller fle­re ejendomme efter ejernes ønske dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene her­for fastsættes i en deklaration der skal være godkendt af vandforsyningen, og skal tingly­ses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning. Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme.

 

5.3 Vandforsyningen kan omlægge en stikled­ning hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en ejendom foretages om- eller tilbygnings­arbejder eller lignende, herunder en væsent­lig ændring i vandforbruget, som indebærer at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde omkost­ningerne til omlægningen. Tilsvarende gælder hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt. Hvis en ejendoms jord frastykkes, og en del af jordledningen ligger på det frastykkede areal, kan vandforsyningen overtage denne del af jordledningen som stikledning. Vilkårene her­for fastsættes i en deklaration der skal være godkendt af vandforsyningen, og som skal tinglyses på den/de respektive ejendom(me) ved udstykkers foranstaltning og bekostning.

 

5.4 Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsled­ningen for ejerens regning. Beslutning herom træffes af vandforsyningen efter orientering/drøftelse med ejeren. Fra afbrydelsen er gen­nemført, ophører betaling af driftsbidrag for ejendommen. Vandforsyningen kan gentilslutte en ejendom, mod at ejeren betaler alle udgifterne.

 

5.5 Ejere af ejendomme skal omgående give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikled­ninger og stophaner. Brugeren af et vandindlæg skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

 

6.0 OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING

 

6.1 Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejen­domme, jf. dog 8.3.1. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindste tryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

 

6.2 Ved aflukning af vandledninger skal der nor­malt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foreta­ge aflukninger uden varsel.

 

6.3 Enhver forbruger må, uden at have krav på er­statning, tåle de ulemper der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedlige­holdelsesarbejder vedrørende anlægget, her­under ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, re­parationer og udskylning af ledninger m.v.

 

6.4 Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmel­se om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænk­ning med hensyn til vanding af haver m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vand­forekomsterne gør det nødvendigt.

 

7.0 VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING

 

7.1 Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter anvisning fra kommunen, der afholder udgifterne hertil. Kommunen kan forlange at forsyningslednin­ger af hensyn til deres funktion ved brandsluk­ning anlægges med større ledningsdimensi­on end ellers nødvendigt. Merudgifterne hertil afholdes af kommunen. Ved omlægning af en forsyningsledning afholder kommunen om­kostningerne til flytning og tilslutning af brand­haner på forsyningsledningen.

 

7.2 Bortset fra indsats ved brand mv. og andre nødstilfælde må ingen bruge vand fra brand­haner med mindre vandforsyningen har givet tilladelse hertil.

 

8.0 VANDINSTALLATIONER

 

8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer.

 

8.1.1 Vandinstallationer etableres af, vedligehol­des af og tilhører grundejeren, jf. dog 9.4 og 9.6 angående afregningsmålere. Alle udgif­ter vedrørende vandinstallationer afholdes af grundejeren, jf. dog 9.6 og 9.15, 4. punktum angående afregningsmålere.

 

8.1.2 Inden iværksættelse af vandinstallations­arbejder som er omfattet af autorisations­loven, skal der indhentes tilladelse hertil fra Kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med de bestemmelser der er fastsat i byg­geloven og bygningsreglementerne. Arbejder med nyanlæg og væsentlig æn­dring af vandinstallationer til installations­genstande, vandvarmere, vandbehandlings­anlæg, regnvandsanlæg med mere, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsy­ningsanlægget, skal færdigmeldes til vand­forsyningen.

 

8.1.3 Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører, jf. dog Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 1045 af 8. december 2003 om undtagel­ser fra krav om autorisation som VVS-instal­latør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr. 1046 af 8. december 2003 om und­tagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg. Installationer for vand skal udføres efter den godkendte Norm for vandinstallationer (DS 439) medmindre Kommunalbestyrelsen har godkendt andet.

 

8.1.4 Fabriksfremstillede produkter, der ind­går i eller tilsluttes vandinstallationer, skal enten være: a)Godkendt af Erhvervs- og Boligstyrelsen(VA-godkendt) medmindre det pågældende produkt er undtaget ifølge de til enhver tidgældende bestemmelser om godkendelses­ordningen, eller b)Forsynet med CE-mærke der viser at pro­duktet stemmer overens med en harmonise­ret standard eller er omfattet af en europæ­isk teknisk godkendelse, eller Erhvervs- og Boligstyrelsen godkendt godkendelses- eller kontrolordning, f.eks. en DS-certificerings­ordning.

 

8.1.5 Vandinstallationer skal benyttes og vedli­geholdes på en sådan måde at der ikke er fare for forurening af vandet, findes utæt­heder eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må formodes at der er utætheder, herunder utæthed på jord­ledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for at vandinstallationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal snarest anmelde kon­staterede eller formodede fejl til ejeren. Hvis fejlen har betydning for ejendommens vand­forbrug, skal ejeren underrette vandforsynin­gen om forholdet.

 

8.1.6 Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger som vandforsy­ningen finder ønskelige af hensyn til vandin­stallationernes forsvarlige funktion. Sådan­ne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller æn­dres uden vandforsyningens tilladelse.

 

8.1.7 Ejeren har pligt til at holde ubenyttede van­dinstallationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange at vandinstal­lationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde.

 

8.1.8 Forsømmer ejeren de forpligtelser som efter ovenstående samt efter nedenstående 8.2.1, 8.3.1, 9.2, 1. punktum, 9.3, 3. punktum og 9.8 påhviler ham med hensyn til vandinstallati­onerne, kan Kommunalbestyrelsen lade ar­bejdet udføre på hans bekostning.

 

8.2 Vandinstallationer m.v. i jord

 

8.2.1 Ved ombygning af en ejendom kan vandfor­syningen forlange at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.

 

8.2.2 Målerbrønde skal udføres således at vand­måleren holdes frostfri. Brønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør.

 

8.3 Vandinstallationer i bygninger

 

8.3.1 Finder vandforsyningen at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfreds­stillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejen­dom, kan vandforsyningen forlange at der efter nærmere angivne forskrifter skal op­stilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer.

 

9.0 AFREGNINGSMÅLERE

 

9.1 De generelle bestemmelser for vandinstallati­oner jf. 8.1.1 - 8.1.4 finder tilsvarende anvendel­se for installationer til forbrugsmåling.

 

9.2 Ejere af ejendomme der er tilsluttet vandfor­syningen, har pligt til at installere målere til brug for afregning af ejendommenes samlede vandforbrug. Der må kun anbringes én afreg­ningsmåler på hver ejendom med mindre der er truffet aftale med vandforsyningen om an­det.

 

9.3 Afregningsmåleren anbringes i bygning umid­delbart efter jordledningens indføring og så­dan at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion. Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, anbringes måleren i en målerbrønd på jord­ledningen. For sommerbeboelser skal måleren anbringes i en målerbrønd, med mindre der er truffet af­tale med vandforsyningen om andet.

 

9.4 Afregningsmålere stilles til rådighed af vand­forsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.

 

9.5 Vandforsyningen har til enhver tid ret til at af­læse afregningsmålere.

 

9.6 Afregningsmålere vedligeholdes af vandfor­syningen og for dennes regning. Vandforsy­ningen er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere. Ejer og bruger må tåle de ulemper der er for­bundet med at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere.

 

9.7 Afregningsmåleres størrelse og type bestem­mes af vandforsyningen ud fra de oplysninger som ejeren har givet om vandinstallationerne, vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v.

 

9.8 Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 9.7 således at afreg­ningsmåleren ikke længere er tilpasset vand­forbruget, kan vandforsyningen forlange må­lerinstallationen ændret for ejers regning, så måleren kan udskiftes med en måler af pas­sende størrelse.

 

9.9 Ejer er erstatningspligtig over for vandforsy­ningen i alle tilfælde hvor en afregningsmå­ler er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v.

 

9.10 Opdager ejeren at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse herom. Brugere af en ejendom skal snarest melde konstate­rede fejl til ejeren.

 

9.11 Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på no­gen måde påvirke målernes korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler. Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb jf. ovennævnte afholdes af ejeren.

 

9.12 Beslutning om at overgå fra fælles til indi­viduel afregning med vandforsyningen skal meddeles skriftligt til Kommunalbestyrelsen og vandforsyningen.

 

9.13 For ejendomme hvor der er indgået aftale med vandforsyningen om individuel afreg­ning efter målt forbrug, overgår ejerens an­svar, rettigheder og pligter efter 9.3, 9.9, 9.10, 9.11 og 9.15 til brugeren af enheden.

 

9.14 Afregningsmålere der anvendes som grund­lag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol der er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen om kon­trol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af koldt vand.

 

9.15 Ejer kan ved skriftlig henvendelse til vand­forsyningen forlange at få kontrolleret afreg­ningsmålerens nøjagtighed. Måleren anses for at vise rigtigt når dens visning ligger in­denfor de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat Sikker­hedsstyrelsen om kontrol med koldtvands­målere i drift. Hvis målerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den der har ønsket afprøvningen. Hvis må­lerens visning ligger uden for de accepta­ble grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af vand­forsyningen. Efter forhandling med ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte for­brug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted.

 

9.16 Vandforsyningen udlejer målere til erhvervs­virksomheder, samt private enkeltvandforsy­ninger, brug for særskilt afregning af statsaf­gifter mv.

 

10.0 VANDSPILD

 

10.1 Vand fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfæl­de, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse som vandforsy­ningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vand­haner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.

 

10.2 Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendom­mens ejer ud over det almindelige driftsbi­drag. Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn ef­ter forhandling med ejeren.

 

11.0 EFTERSYN AF VANDINSTALLATIONER OG OPLYSNINGSPLIGT

 

11.1 For at kunne kontrollere vandforbruget, ef­terse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder  vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal vandforsynin­gens personale mod forevisning af legitimati­on have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom hvor der findes vandin­stallationer. Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

 

11.2 Enhver ejer og bruger af en ejendom som er tilsluttet vandforsyningen, skal på forlangen­de give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets stør­relse.

 

11.3 Vandforsyningen har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtighe­den af vandforsyningens målere til forbrugs­afregning og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de til vand­forsyningen tilsluttede forbrugere, ligesom forbrugerne skal orienteres hvis der foreta­ges ændringer i kontrolsystemet. Kontrolsy­stemet fremgår af bilag 1: Kontrolmanual for vandmålere i drift.

 

11.4 Vandforsyningen har pligt til at stille den nød­vendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbru­gerne. Mindst 1 gang om året skal vandforsy­ningen offentliggøre:

• opdaterede oplysninger om vandforsynin­gens adresse, telefonnummer, faxnummer, e-postadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner,

• en generel beskrivelse af drikkevandets kva­litet, herunder værdier for almindelige para­metre og værdier for parametre af særlig lo­kal betydning.

• overskridelser af gældende kvalitetskrav for drikkevand.

 

12.0 ANLÆGSBIDRAG (TILSLUTNINGSBIDRAG)

 

12.1 Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vand­forsyningens hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning. Bidragene skal fremgå af vand­forsyningens takstblad. Anlægsbidrag for ejendomskategorier, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes af vandforsyningen. Vandforsyningen har valgt at opkræve et sam­let anlægsbidrag, som i takstbladet er be­nævnt tilslutningsbidrag, og fastsat følgende regler:

a)Ved flere boligenheder på samme ejen­dom, betales 40 % af anlægsbidraget pr. bo­ligenhed ud over den første.

b)For erhvervsejendomme betales minimum to anlægsbidrag.

 

12.2 Når en ejendom der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til vandfor­syningen.

 

12.3 Anlægsbidraget skal betales hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er ny­anlagt eller ældre.

 

12.4 Hvis en ejendom der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbi­drag medmindre andet følger af 12.8.

 

12.5 Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt og der i den for­bindelse anlægges stikledninger til de ejen­domme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange at udstyk­ningsforetagendet betaler anlægsbidrag for ejendommene. Vandforsyningen kan forlan­ge at der forud stilles sikkerhed for betalin­gen, og at betaling sker så snart stiklednin­gerne er anlagt.

 

12.6 For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. byggebrug, kan vandforsyningen fast­sætte et anlægsbidrag til dækning af de ud­gifter der er forbundet med etablering og re­etablering af den midlertidige leverance.

 

12.7 Hvis forudsætningerne for et fastsat og be­talt anlægsbidrag ændres som følge af en senere om eller tilbygning eller en ændret an­vendelse af ejendommen, kan vandforsynin­gen forlange at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget der svarer til ændringen. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag når f.eks. at lejlighe­derne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder, eller at værelser på plejehjem ombygges til plejelejligheder.

 

12.8 Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbi­drag i forbindelse med væsentlig nyinveste­ring i vandforsyningsanlægget.

 

13.0 DRIFTSBIDRAG

 

13.1 For alt leveret vand betales et driftsbidrag, bortset fra vand til brandslukningsformål mv. under indsats og afprøvninger af brandhaner. Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m3 vand og tillige et fast årligt bidrag. Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag hvor vandforsy­ningen har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Bidragene skal fremgå af vandforsyningens takstblad.

 

13.2 For ejendomme hvor forsyningsmulighed ef­ter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlan­ges driftsbidrag der alene omfatter et fast årligt bidrag.

 

13.3 For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter 13.1. Vandforsyningen kan dog bestemme at der ikke betales fast bidrag.

 

13.4 For sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og an­dre anlæg til brandslukningsformål, som nor­malt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag der alene omfatter et fast årligt bidrag.

 

13.5 For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til bolig­formål, kan ejeren af en ejendom anmode vandforsyningen om eftergivelse af stats­afgiften på ledningsført vand, jf. bestem­melserne herom i lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand, med senere ændringer.

 

13.6 Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utæthe­der eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbi­draget af vandforsyningen efter forhandling med ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum hvor målingen skønnes at have været i uorden.

 

14.0 BETALING AF ANLÆGS- OG DRIFTSBIDRAG

 

14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsni­veau.

 

14.1.1 Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stik­ledning eller vandinstallationer som vand­forsyningen eller Kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8, påhviler den der har tinglyst ad­komst på vedkommende ejendom. Hvor ejeren af fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningsloven. I så­danne tilfælde påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledning ejeren af grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved vandinstallationer påhviler ejeren af bygningen.

 

14.1.2 Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift. I tilfælde af forsinket betaling kan der fordres renter. Betales driftsbidraget ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandet.

 

14.2 Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel afreg­ning efter målt forbrug.

 

14.2.1 Vandforsyningen har pligt til individuel af­regning af driftsbidrag. Den individuelle afregning skal påbegyndes senest 5 måne­der efter at vandforsyningen har modtaget skriftlig anmodning herom fra ejeren. Ved overgang fra fælles til individuel afreg­ning af driftsbidrag skal vandforsyningen underrette ejendommens ejer og de enkel­te brugere samt kommunalbestyrelsen om tidspunktet for overgangen.

 

14.2.2 Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift. Betaler en bruger ikke driftsbidraget inden for den fastsatte frist, kan vandforsynin­gen lukke for vandet. Ved en brugers gentagne misligholdelse af sin pligt til at betale driftsbidrag, kan vand­forsyningen kræve betaling af et deposi­tum til sikkerhed for brugerens forpligtelser over for vandforsyningen. Depositumbetalingen kan maksimalt ud­gøre et beløb svarende til et års driftsbi­drag for enheden. Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af vandforsyningen og eventuel deposi­tumbetaling, tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v., er betalt eller hvis der stilles betryggende sikkerhed for betalingen, skal genåbning finde sted. Ved fraflytning af en enhed hæfter bruge­ren for betaling af driftsbidrag m.v. indtil måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutop­gørelsen vedrørende driftsbidrag m.v.

 

14.2.4 Ejendommens ejer skal med 5 dages var­sel skriftligt underrette vandforsyningen om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende underretning hæfter ejen­dommens ejer for enhedens driftsbidrag.

 

14.2.5 Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandforsyningen åbne for vandet.

 

14.2.6 Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder hvor der ingen bruger er, for fæl­lesforbrug samt for eventuelt spild fra van­dinstallationer uden for enhederne.

 

15.0 STRAFFEBESTEMMELSER

 

15.1 Overtrædelse af bestemmelserne i 1.12, 4.2, 5.1, 5.5, 7.2, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 2.punk­tum, 8.1.7, 1. punktum, 8.2.2, 9.2, 1. punktum, 9.3, 9.10, 10.1, 11.1, 2. punktum, 11.2, 11.4 og 14.2.1, 2.punktum straffes efter vandforsyningslo­vens § 84 med bøde. På samme måde straffes den der i strid med11.1, 1. punktum modvirker adgang til en ejen­dom, samt den der i strid med 14.2.4, 1. punk­tum gentagne gange undlader at underrette om en ny brugers overtagelse af en enhed.

 

15.2 Med bøde efter vandforsyningslovens § 84 straffes endvidere den der overtræder be­stemmelser fastsat af vandforsyningen i medfør af 6.4, 8.1.6, 1. punktum, 8.1.7, 2. punk­tum, 8.2.1, 8.3.1 og 9.8.

 

15.3 Den der uden at være berettiget dertil udfø­rer arbejde ved vandinstallationer og lednin­ger m.v. som er omfattet af bestemmelserne i Autorisationsloven, straffes med bøde efter lovens § 25. På samme måde straffes den der lader de nævnte arbejder udføre af personer som ef­ter loven ikke er berettiget til det.

 

15.4 Ejere og brugere som foretager indgreb i må­lere der er omfattet af bestemmelserne i Sik­kerhedsstyrelsens bekendtgørelse om må­leteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, bryder plomben eller på anden måde påvir­ker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 27. På samme måde straffes overtrædelse af re­gulativets 11.3.

 

16.0 IKRAFTTRÆDELSE

 

Dette regulativ træder i kraft den 15. april 2010 og samtidig ophæves det tidligere regulativ, der trådte i kraft 1. januar 2004.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsy­ningsloven.

 

 

BILAG 1 KONTROLMANUAL FOR MÅLERE I DRIFT

 

1.0 KONTROLMANUAL FOR MÅLERE I DRIFT

 

1.1 Baggrund og formål

I denne manual beskrives det kontrolsystem, som vandforsyningen har opbygget, for at overvåge nøjagtigheden af alle vores vandmålere (forbrugs­målere). Kontrolsystemet skal sikre, at vandmålerne overholder de gældende krav til nøj­agtighed, således at forbrugerne kan have tillid til, at afregningen af vand sker retfærdigt og på fuldt betryggende vis.

 

1.2 Statistisk stikprøvekontrol

Kontrollen af målerne udføres som statistisk stik­prøvekontrol med stikprøveudtagning fra måler­partier i drift. Partierne dannes af målere med ensartede karakteristika, således at stikprøven er repræsentativ for det parti, som målerne er ud­taget fra. Kontrollen af målerne foretages på et akkrediteret laboratorium. Partierne godkendes eller udskiftes på grundlag af kontrolresultatet.

 

1.3 Udskiftning uden stikprøve

Enkelte, mindre partier bliver udskiftet uden stik­prøvekontrol, hvor hele partiet i stedet erstattes med nye målere.

 

1.4 Overførsel af kontrolresultater

Såfremt der tidligere er udført stikprøvekontrol af partier med mindst 90 målere, bestående af målere af samme type/fabrikat/størrelse, kan re­sultatet herfra tillade en længere første driftsperi­ode for tilsvarende partier.

 

1.5 Referencer

Følgende bestemmelser og retningslinjer er lagt til grund ved etablering af kontrolsystemet:

 • Sikkerhedsstyrelsens ”Bekendtgørelse om kon­trol med vandmålere, der anvendes til måling afforbrug af varmt og koldt vand” (Bekendtgørelsenr. 1034 af 17/10/2006).
 • ”Måleteknisk Vejledning, MV 02.36-01, udg. 9 af17.oktober 2008 – Vejledning om koldt og varmt­vandsmålere. Kontrolsystem for målere i drift”.
 • DS/ISO 2859.
 • ”Måleteknisk meddelelse MM.202 – Kontrol afvandmålere i forbindelse med klager”.
 • ”Måleteknisk meddelelse MM.203 - Retningslin­jer for håndtering og afprøvning af koldt- og varmtvandsmålere”.

 

1.6 Ansvar

Vandforsyningen opdeler målere i partier og plan­lægger udførelse af stikprøvekontrol, m.v. i overensstemmelse med de gældende retnings­linjer. Det akkrediterede laboratorium har ansvar for afprøvning og kontrol af vandmålere samt re­sultatet af kontrollen.

 

2.0 ARBEJDSPROCEDURE

Alle registreringer vedrørende en målers opsæt­ningstidspunkt, kontroltidspunkt, størrelse m.m. journaliseres af vandforsyningen.

 

2.1 Valg af målerpartier til stikprøvekontrol

Kontroltidspunktet for de enkelte målere fastsæt­tes på baggrund af målernes opsætningstids­punkt eller tidligere godkendelse af målenøjag­tighed. 

Første stikprøvekontrol af nye målere udføres in­den målerne har været i drift i mere end 6 år.

For partier, der er opsat eller godkendt efter tid­ligere målerdirektiv, kan driftsperioden dog være længere. Næste gang disse partier skal stikprøve­kontrolleres, gælder reglerne i MV 02.36- 01, udg. 9.

 

2.2 Stikprøveplan

For målere, der skal stikprøvekontrolleres, udar­bejdes der en stikprøveplan. Målerne opdeles i partier. For hver parti angives partinummer, må­lerdata (fabrikat, type, årgang, målerstørrelse), antal målere i partiet, stikprøvestørrelse samt tidspunkt for næste kontrol.

 

2.3 Udtræk af målere til stikprøver

Målere til stikprøven udtrækkes i overensstem­melse med DS/ISO 2859 som enkelt stikprøve. 

Stikprøvens størrelse fastsættes ud fra antal må­lere i partiet, se nedenstående.

 

Stikprøvestørrelse

Partiets Stikprøvens Maks. antal

størrelsestørrelseafvigelser

1-5alle 0

6-25 5 0

26-508 0

51-7011 1

71-9013 1

91-12017 2

121-15020 2

151-18023 2

181-22026 3

221-25029 3

251-28032 3

281-31034 3

311-34037 4

341-39041 4

391-45046 5

451-50050 5

Ud over ovennævnte antal i stikprøven udtrækkes yderligere mindst 2 målere, som kan anvendes, hvis en eller to af de udtrukne målere er fejlbehæf­tede og ikke er egnede til afprøvning, eller hvis det af andre årsager ikke er muligt at få fat i enkelte af de hjemkaldte målere.

Målerne til stikprøven udtrækkes automatisk og fuldstændig tilfældigt blandt alle partiets målere.

 

2.4 Målernedtagning

Jævnfør Måleteknisk Meddelelse MM. 203 nedta­ges og transporteres de udtrukne målere til kontrol på et akkrediteret målerlaboratorium.

 

2.5 Kontrol på det akkrediterede laboratorium

Jævnfør det målertekniske direktiv MDIR nr. 02.36-01 kontrolleres målerne i stikprøven ved følgende målepunkter:

 • Nedre målepunkt:

0,1 - 0,12 x Qn for målere ≤ Qn 15 m3/h og

0,3 - 0,35 x Qn for større målere.

 • Øvre målepunkt:

0,9 - 1,0 x Qn.

Eksempel:

En Qn 1,5 m3/h -måler afprøves ved følgende må­lepunkter:

 • Nedre målepunkt: 150 l/h
 • Øvre målepunkt: 1500 l/h

 

2.5.1 Nøjagtighedskrav til målere i drift

Målere i drift (opsatte målere) skal overholde føl­gende grænser for måleunøjagtighed:

 • Begge målepunkter: ≤ 4 %

 

2.5.2 Afvigende målere

Målere, der ved kontrol overskrider grænsen for måleunøjagtighed for målere i drift ved et eller

begge af ovennævnte målepunkter, anses for af­vigende.

 

2.5.3 Godkendelse/forkastelse af målerpartiet

Partiet godkendes, hvis antallet af afvigende må­lere er mindre end eller lig med det antal der er anført ud for hver partistørrelse – se ovenfor.

 

2.6 Opfølgning på stikprøven

 • Hvis stikprøven overholder en måleunøjagtighedder er ≤ 2 %, kan det pågældende parti forblive opsat i indtil 6 år, før der skal udføres ny stikprøvekontrol
 • Hvis stikprøven alene overholder kravene til må­lere i drift, dvs. at måleunøjagtigheden er ≤ 4 %,kan det pågældende parti forblive opsat i indtil 3år før ny stikprøvekontrol
 • Hvis stikprøven forkastes ved kontrollen, dvs.hvis måleunøjagtigheden er > 4 %, skal alle må­lerne i partiet udskiftes inden for 1 år

 

2.7 Overførsel af resultatet på identiske partier

Jævnfør punkt 1.4 kan ovenstående resultater bruges til at fastsætte/tillade en længere første levetidsperiode for partier, identiske med de stik­prøvekontrollerede partier.

Disse partier behøver derfor ikke at blive stikprø­vekontrolleret.

Intet målerparti må dog sidde mere end 12 år, uden at blive stikprøvekontrolleret eller udskiftet.

 

3.0 DOKUMENTATION

Målerlaboratoriets resultater for det enkelte må­lerparti, som dokumentation for den udførte stik­prøvekontrol, journaliseres af vandforsyningen, som minimum indtil partiet igen skal kontrolleres.

 

3.1 Behandling af klager

Ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandforsy­ningen forlange at få kontrolleret egen målers nøjagtighed.

Omkostninger hertil betales af ejer, hvis måleren overholder gældende grænser for måleunøjagtig­hed.

Omkostninger hertil betales af vandforsyningen, hvis måleren ikke overholder gældende grænser for måleunøjagtighed.

I tilfælde af tvist om resultatet er Sikkerhedssty­relsen, Nørregade 63, 6700 Esbjerg, www.sik.dk den afgørende instans. 

Her kan du finde 'gamle' takstblade med  takster, gebyrer og tilslutningspriser.

 

2024 01.01-01.04 Takstblad

 

2023 Takstblad (pdf)

 

2022 Takstblad (pdf)

 

2021 Takstblad (pdf)