Projektperiode: 01.01.2018 – 31.12.2020

Program: Interreg South Baltic

Projektpartnere: Stettins Tekniske Universitet (lead), BEOF, Goleniow Water (Polen), Mittskåne Vatten (Sverige),  Kleipedas Universitet (Litauen)

Projektformål Hovedformålet med STEP-projektet er at udvikle værktøjer til at øge kvaliteten af spildevandsslam fra små og mellemstore renseanlæg, og øge genanvendelsen og energieffektiviteten i forbindelse med slamhåndteringen. Især mindre spildevandsrensningsanlæg i det sydlige Østeuropa har forskellige udfordringer med at muliggøre genanvendelse af slammet, som projektet vil belyse og tackle.

Projektets specifikke mål var:

• øget genanvendelse af næringsstoffer i slam og mindre forurening fra udløbsvandet fra renseanlæg

• at belyse påvirkningen af indsivning og andet uvedkommende vand med hensyn til forurening af slam med tungmetaller, slamkvalitet og forurening fra udløbsvand fra renseanlæg.

• at skabe et robust netværk af forskellige videnskabelige og driftstekniske enheder så et kreativt miljø kan udvikles til innovative løsninger på europæisk plan.

• at videreformidle erfaringerne fra projektet til planlæggende og politiske myndigheder i Østersøområdet, og øge offentlighedens bevidsthed om disse problemstillinger og muligheder.

• at udveksle god praksis omkring brug af forskellige slambehandlingsteknologier mellem lande og kommuner

 

Bornholms Energi & Forsynings rolle: Vi havde ansvaret for arbejdspakke 4, som generelt omfatter udnyttelse at næringsstoffer og energi i slam, og energieffektiv slamhåndtering. Desuden har BEOF nogle særlige opgaver omkring at undersøge muligheden for at mindske ammoniumfordampning fra afgasset materiale (Biokraft) ved forsuring med surt kondensvand fra Nexø Halmvarmeværk

Yderligere information kan findes på www.step-interreg.eu 

Download projektbeskrivelse her