Spring navigation over

Ladepæl eller lygtestander

Projektet skal undersøge, hvordan man kan udnytte ledig kapacitet i lygtepæle til at etablere ladestandere i tætte bymiljøer.

Dette projekt er et forsknings- og demonstrationsprojekt, der har til formål at afdække de teoretiske, tekniske, juridiske samt praktiske aspekter ved opsætning af ladestandere i lygtepæle, samt konkret at afprøve opsætning af ladestandere i udvalgte områder på Bornholm.

 

Det er visionen, at projektet kan afdække muligheden for en ladeinfrastruktur igennem brug af lygtepæle i byer på Bornholm såvel som resten af Danmark.  

Ved at udnytte den eksisterende infrastruktur (lygtepæle, samt deres kabler og allerede reserveret effekt) forventer vi en væsentlig billigere og enkel udrulning, da der ikke skal etableres nye kabler og veje graves op. Omstillingen til intelligent LED-belysning i lygtepæle har frigjort elektrisk kapacitet, som potentielt udnyttes til en ladeinfrastruktur. 

 

Opsætning af ladestandere i lygtepæle er en løsning på et meget aktuelt problem, der handler om at give borgere i bykerner adgang til opladningsfaciliteter.

 

Forskningsmæssigt skal det undersøges, hvad det betyder, hvis ladestandere bliver tilkoblet eksisterende kabler til lygtepæle og det skal undersøges, hvordan disse kan styres intelligent, så kabler og sikringer ikke overbelastes.

 

Derudover skal det afdækkes af partnerne, hvad den nye lovgivning på området muliggør og hvad evt. skal tilpasses, for at lygtepæle kan anvendes til ladestandere. 

Projektets hypotese 
Dette projekt er et forsknings- og demonstrationsprojekt, der har til formål at afdække de teoretiske, tekniske, juridiske samt praktiske aspekter ved opsætning af ladestandere i lygtepæle, samt konkret at afprøve opsætning af ladestandere i udvalgte områder på Bornholm. Det er visionen, at projektet kan afdække muligheden for en ladeinfrastruktur igennem brug af lygtepæle i byer på Bornholm såvel som resten af Danmark.  

Ved at udnytte den eksisterende infrastruktur (lygtepæle, samt deres kabler og allerede reserveret effekt) forventer vi en væsentlig billigere og enkel udrulning, da der ikke skal etableres nye kabler og veje graves op. Omstillingen til intelligent LED-belysning i lygtepæle har frigjort elektrisk kapacitet, som potentielt udnyttes til en ladeinfrastruktur. 

Opsætning af ladestandere i lygtepæle er en løsning på et meget aktuelt problem, der handler om at give borgere i bykerner adgang til opladningsfaciliteter.

 

Forskningsmæssigt skal det undersøges, hvad det betyder, hvis ladestandere bliver tilkoblet eksisterende kabler til lygtepæle og det skal undersøges, hvordan disse kan styres intelligent, så kabler og sikringer ikke overbelastes. Derudover skal det afdækkes af partnerne, hvad den nye lovgivning på området muliggør og hvad evt. skal tilpasses, for at lygtepæle kan anvendes til ladestandere. 

Ved projektafslutning vil de opsatte ladestandere enten blive taget ned, eller den fortsatte drift af dem vil blive udbudt. 

 

Potential på Bornholm for grøn omstilling og CO2-reduktion 
Det er fra arbejdet med Bornholms Energipolitik 2020 konstateret af landtransportområdet på Bornholm udleder ca. 70.000 tons fossilt CO2 årligt. Det svarer til ca. 60 % af den samlede udledning af fossilt CO2 på Bornholm.  Heraf er det personbiler som udleder mest.  

Projektet understøtter kommunens strategi for grøn mobilitet på Bornholm, hvoraf det bl.a. fremgår: 

 

Område 1: Ladeinfrastruktur til elbiler  
Udrulningen af ladeinfrastruktur kan påvirke udbredelsen af elbiler. Undersøgelser peger på, at omfanget af offentligt tilgængelige lademuligheder er en central parameter i beslutningen om at købe elbiler.

 

Derfor skal den offentligt tilgængelige ladeinfrastruktur være tilstrækkeligt udbygget for at understøtte, at flere vil vælge en elbil. Det gælder særligt for de forbrugere, der ikke har adgang til hjemmeopladning.” 

Grøn mobilitet, herunder omstillingen af personbiler på Bornholm til elbiler, er derfor et fokusområde i Bornholms grønne omstilling. En nem adgang til ladeinfrastruktur er væsentlig for at få det til at lykkes.

Generelt støtter projektet den grønne omstilling ved, at 

 1. fjerne barrierer og muliggøre hurtigere udbredelse af elbiler fordi man kan lade tæt på sin bopæl
 2. lidt mindre trafik (og støj) idet man ikke skal køre hen for at lade op på en ’tankstation’ 
 3. bedre integration af volatile energikilder og udjævning af elforbrug 
 4. udnyttelse af eksisterende infrastruktur som har meget få driftstimer (gadelys) 

 

Aktuel teknologi og udvikling 

Nye lygtepæle med indbygget ladestander er opfundet, men det er ikke en teknologi der er taget i anvendelse i Danmark endnu og svarer stort set til at opsætte en egentlig ladestander. 

Anvendelse af eksisterende lygtepæle som ladestandere vil være et eksempel på hvordan Bornholm og Danmark arbejder klogt med den grønne omstilling, ved gentænkning af eksisterende infrastruktur til nye og billigere løsninger, der også kan anvendes globalt.  

Udfordringerne ved at anvende lygtepæle som ladestandere, som projektet vil søge at løse, er flere.  

 1. Strømforsyningen er beregnet til belysning, ikke til opladning – der skal findes en løsning der sikrer, at det primære formål, nemlig belysning, ikke påvirkes negativt af elbilopladning. 
 1. Lygtepælen er ikke udformet til at kunne anvendes som ladestander – der skal findes en løsning der muliggør opsætning af ladestander på lygtepælen. 
 1. Parkeringsforholdene ved ladestanderne skal afdækkes. 
 1. Strømmen til opladning skal kunne måles og betales adskilt fra strømmen til belysning. 

 

Projektet kræver samarbejde mellem kommunen som ejer af lygtepælene, og som vej- og planmyndighed. 

Samarbejde med eksisterende projekter 

Der vil blive et samarbejde med det EUDP-støttede projekt, ACDC (Autonomously Controlled Distributed Chargers), der allerede er i gang på Bornholm og har til formål at udvikle og demonstrere en selvstændig ladestander, der kan styre opladningen af en elbil på en måde så elnettet ikke overbelastes. Projekt ACDC er et samarbejde mellem DTU, Nissan, Vestas, Circle Consult, BEOF og El-Net Øst og er et demonstrationsprojekt. 

 

Projektets forventede resultater 

Projektet vil have demonstreret muligheden for at anvende eksisterende lygtepæle som ladestandere. Der vil ved projektets afslutning være opsat og afprøvet min. 5 og max. 20 nye ladestandere i eksisterende lygtepæle i den indre by i Rønne og andre bornholmske byer. Der vil være udviklet en metode til at afgøre, hvilke lygtepæle der egner sig til at sætte ladestandere på. 

Der vil blive udarbejdet en rapport om krav til funktionalitet og elforsyning af egnede lygtepæle, der kan danne grundlag for den videre udrulning på Bornholm og resten af landet. Der vil blive lavet en kvalitativ undersøgelse af brugernes og driftspersonalets erfaringer med funktionaliteten af ladestanderne i driftsperioden. 

 

Projektets væsentligste aktiviteter 

De væsentligste aktiviteter i projektet vil være følgende 

 

 1. Herunder afdækning af  
 1. egnede placeringer af lygtepæle i samarbejde med BRK og BE, 
 1. beskaffenhed og kapacitet af elkablerne og el-tilslutningen til de pågældende lygtepæle,  
 1. mulighederne for at der altid er tændt for el-tilslutningen i de pågældende lygtepæle, fx ved at modificere/supplere de eksisterende tænd-skabe eller selve lyskilderne, 
 1. markedet for egnede ladere der kan installeres i eller på lygtepæle, 
 1. hvor der er nuværende og potentielle elbilsejere i de relevante byområder. 
 1. Afdækning af egnede kommercielle operatører, der kan levere og styre laderne og afregne forbrugerne, og markedsafdækning af priser. 
 1. Opsætning, idriftsætning og afprøvning af ladestanderne.  
 1. Driftsperiode med erfaringsopsamling af funktionalitet i drift.  
 1. Afrapportering og overdragelse til ny€ operatører eller nedtagning af ladestandere. 

Kommunikation og formidling 

Projektet får sin egen side på BEOFs hjemmeside. Det aftales med Bornholms Regionskommune om projektet kan omtales som Grøn Mobilitetstiltag på kommunens hjemmeside. 

Der kommunikeres bredt ud i presse og på SoMe om projektet: 

 • ved bevilling, 
 • projektstart, 
 • i forbindelse med kontakt til elbilsejere, 
 • ved opsætning af ladestandere, 
 • ved projektafslutning. 

Projektets organisering 

 • Projektleder: DTU 
 • Installation og demonstration: BEOF 
 • Lovgivning og adgang til lygtepæle: BRK 

 

 

 

Figur

1: kort over strækning med lygtepæle ved Dampmøllegade i Rønne som eksempel på relevant område. Grøn trekant viser retning for nedenstående foto. 

 

Figur

2: fotografi af lygtepæle på Dampmøllegade. 

 

Betydningen for Bornholm 

Transportområdet er et af de områder, som vi på Bornholm mangler at få omstillet til vedvarende energi, jfr. Kommunens arbejde med grøn mobilitet. For personbiler forventes omstillingen at ske ved at elbiler afløser benzinbiler. Undersøgelser viser, at nem adgang til ladeinfrastruktur er en af de vigtigste parametre, når bilejere skal beslutte, om de vil købe en elbil. 

Skabelse af en god lade-infrastruktur er derfor et centralt element i udbredelsen af el-biler på Bornholm, som i resten af landet. Mange af de kommende elbils-ejere på Bornholm vil kunne oplade ved hjemmet, men i de gamle bykerner i de bornholmske byer er det for mange ikke muligt at parkere på egen grund, og dermed ikke muligt at lade fra egen el-installation. 

Kort beskrevet skal projektet: 

 • Afklare tekniske forhold: er det teknisk muligt at anvende lygtepæle til ladestandere. Resultat: rapport med anbefalinger, der beskriver de tekniske krav. Ansvar: BE i samarbejde med BRK, 

 

 • Afklare juridiske forhold: er det tilladt juridisk for kommuner, herunder BRK, at stille lygtepæle til rådighed for ladestandere. Resultat: rapport med beskrivelse af juridiske forhold og anbefalinger. Ansvar: BRK i samarbejde med BE. 

 

 • Afklare praktiske forhold: hvordan kan forbruget afregnes i forhold til gadebelysning og praktiske forhold omkring måling og afregning af forbrug, og hvor meget effekt skal laderne kunne afgive, før det samfundsøkonomisk kan betale sig at sætte dem op. De steder hvor lygtepæle ikke er egnede, kan andre muligheder afdækkes. Resultat: rapport om praktiske og økonomiske forhold. Ansvar: BE i samarbejde med BRK. 

Forskningsplan, herunder materiale og metoder. Såfremt projektet baseres på udvælgelse, forventes en redegørelse for de statistiske overvejelser, der har ført til kohortes størrelse. 

 

[DTU: skriv om forskningsplaner mv] 

Evt. opgave til BEOF: interview/undersøgelser før og efter installation af disse ladebokse for at afprøve folks holdninger til det. 

Detailbudget for det ansøgte beløb med angivelse af hvad der allerede er opnået af finansiering 

 

Budget for hele projektet de næste 2-3 år, hvis projektet er flerårigt. 

Projektperiode: i alt 24 måneder fra projektbevilling, fx 1. januar 2022 – 31. december 2023. 

Omskrives eller slettes: 

Aktivitet 1: Afdækningsperiode 1/8 – 1/12 2022. 4 måneder 

Aktivitet 2: Aftale med kommerciel partner.  1/12 2021 – 1/3 2022. 3 måneder. 

Aktivitet 3: Opsætning. Løbende opsætning og idriftsætning. 1/3 – 30/9 2022. 

Aktivitet 4: Driftsperiode. 30/9-2022 – 31/1-2024 

Aktivitet 5: Afrapportering og overdragelse eller nedtagning. ½ - 31/7-2024 

Projektperiode: 2 år 

 • Af 
 • Afdækning af relevant lygtepæle/områder 
 • Interview med potentielle forbrugere 
 •  
 • Køb og installation af udstyr  

Sideskift 

Budget 

Partner 

Aktivitet 

Type 

Antal 

Stykpris, kr. 

Kr. 

DTU 

Projektledelse, -arbejde og rapportering 

Løn, time 

1.450 

368 

460.000 

DTU 

Rejser, formidling mv. 

- 

- 

- 

40.000 

DTU 

 

 

 

 

 

DTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRK 

Undersøgelse af placering i f.t. vej- og planlov  

Løn, time 

100 

400 

40.000 

BRK 

Afdækning af muligheder i ny lovgivning og evt. input til ændringer. 

Løn, time 

100 

400 

40.000 

BRK 

Arbejde omkring etablering opsætning af ladestandere. 

Løn, time 

10 

400 

20.000 

BRK 

Formidling mv. 

- 

- 

- 

50.000 

 

 

 

 

 

 

BEOF 

Projektarbejde, rapportering, forskningssamarbejde mv. 

Løn, time 

300 

400 

120.000 

BEOF 

Afdækning af relevante lygtepæle bruttoudvalg 

Løn, time 

100 

400 

40.000 

BEOF 

Køb af ladestandere 

Udstyr 

10 

15.000 

150.000 

BEOF 

Opsætning af ladestandere incl. tilpasning/og evt. nedtagning, samt data-kommunikation (Ekstern) 

Ekstern  

10 

9.000 

90.000 

BEOF 

Køb af udstyr til data-opsamling og -kommuni-kation (ved ladere og elmålere). 

Udstyr  

20 

5.000 

100.000 

BEOF 

Support via telefon 

Løn, time 

125 

400 

50.000 

BEOF 

Fejlretning af ladestandere (Ekstern) 

Ekstern 

- 

- 

40.000 

BEOF 

Formidling mv. 

Løn, time 

125 

400 

50.000 

 

 

 

 

 

 

 

I alt budget 

 

 

 

????.000 

 

 

 

 

 

 

 

Medfinansiering 

 

 

 

 

 

Bornholms Energi og Forsyning 

  

 

 

250.000 

 

DTU  

 

 

 

? 

 

BRK 

 

 

 

? 

 

 

 

 

 

 

 

Støtte 

 

 

 

 

 

Vissing Fonden 

 

 

 

1.000.000 

 

I alt finansiering 

 

 

 

1.250.000 

 

Hvis relevant: diskussion af etiske forhold. 

Ej relevant. 

Hvis arbejdet skal udføres på et institut, laboratorium, hospitalsafdeling el. lign., skal der vedlægges en anbefaling fra lederen på arbejdsstedet underskrevet inden for de sidste 6 mdr. fra ansøgningens datering. 

Laboratoriet er både DTU og BRKs lygtepæle. BRK og DTU lev